О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1247             Година 24.06.2011            град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ХІІІ състав, на двадесет и четвърти юни две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Таня ЕВТИМОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ:  1.Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                                2.Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретар  

Прокурор  

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева частно касационно наказателно административен характер дело номер № 1114 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по частна жалба подадена от Радостина Стойкова Сабанджиева в качеството и на ЕТ „Радостина Сабанджиева” гр.Малко Търново, ул.”Михаил Герджиков” № 2а против протоколно определение от 10.05.2011г.,  постановено по н.а.х.д.№ 19/2011г. по описа на Районен съд гр.Малко Търново. Счита, че определението е неправилно, немотивирано и незаконосъобразно.

Ответникът Кмета на община Малко Търново, не е изразил становище по частната жалба.

          Административен съд Бургас намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 За да прекрати образуваното пред него съдебно производство по оспорване на наказателно постановление № 3762/11.05.2009г., Районен съд гр.Малко Търново е приел, че жалбата е подадена извън установения приклузивен срок за обжалване. Посочил е, че наказателното постановление е редовно връчено, чрез надлежно оформен отказ за получаването му от полицейски служител на дата 09.02.2011г. и считано от този момент следва да се брои 7-дневния срок за обжалване по смисъла на чл.59, ал.2 от ЗАНН. Жалбата е подадена на 13.04.2011г., т.е. след изтичането на срока, поради което е оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Производство по частната жалба на основание на чл.63 от ЗАНН се развива по реда на АПК. Съгласно чл.218, във връзка с чл.236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното определение с материалния закон, следи служебно.

 Видно от съставената разписка за връчване на наказателното постановление същото е предявено за връчване на Радостина Стойкова Сабанджиева, в качеството и на ЕТ „Радостина Сабанджиева”, гр.Малко Търново, като същата е отказала да получи препис от него. Отказа е оформен в разписката към наказателното постановление на дата 09.02.2011г., като разписката е подписана от връчител, а отказа на частния жалбоподател е удостоверен с подписа на свидетел. Така оформеният отказ представлява годен начин за връчване на наказателното постановление и в изпълнение на своите задължения административнонаказващия орган е направил зависещото от него да го връчи на  адресата. Обстоятелството, че адресатът е отказал да получи наказателното постановление, не би могло да обоснове извода за ненадлежно връчване, тъй като той сам се е поставил в тази ситуация и не може да черпи права от собственото си поведение. Ето защо, правилно първоинстанционния съд е приел, че от датата на оформяна на отказа -09.02.2011г. започва да тече срока за обжалване на наказателното постановление по съдебен ред. Жалбата е подадена на 13.04.2011г., след изтичането на преклузивния 7-дневния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН, поради което правилно същата е приета за просрочена и е оставена без разглеждане, а производството по делото е прекратено.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІІІ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 10.05.2011г.,  постановено по н.а.х.д.№ 19/2011г. по описа на Районен съд гр.Малко Търново.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                            ЧЛЕНОВЕ:1.            

 

 

                                                                    2.