ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 16.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шестнадесети октомври                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 1113 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:09 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „САКАРЕЛА” ООД, редовно призован, се явява адвокат П., редовно упълномощен, представя пълномощно.

 

АДВОКАТ П.: Представям и молба, с която посочвам съдебен адрес, на който да бъдат изпращани всички призовки и съобщения за доверителя ми.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете  искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, като представям копие за ответната страна. Правя уточнение на т.3 – проверените документи да касаят ревизирания период, като искането ми за съпоставка е по отношение на документите, с които се доказва ВОД за различни доставки и за които ревизиращият орган е приел, че са достатъчни, съпоставени с тези, за които приема, че не са достатъчни да докажат доставката.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата и моля да приемете административната преписка и приложените към нея доказателства.

По отношение на искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, по отношение на въпрос № 3 считам, че същият е неотносим към предмета на делото, в смисъл такъв, че в периодите, в които е оспорено извършването на ВОД, освен документите, които притежава жалбоподателят, са събрани и други документи, въз основа на които е оспорено осъществяването на ВОД. В този смисъл, дори и да има за други периоди потвърден ВОД и документите да се идентични с тези, които лицето притежава за периодите, в които е оспорен ВОД, то това няма значение за оспорването на извършването на ВОД, защото има събрани допълнителни доказателства. Изводите на ревизиращия орган, касаещи процесните доставки, не се базират единствено на наличните за тях документи, а и на други факти, които според тях предпоставят извод за нереализирана доставка.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да допусне поисканата от адвокат П. експертиза с уточнението, направено в съдебно заседание.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в депозираната от адвокат П. в днешно съдебно заседание писмена молба и уточненията, записани в настоящия протокол.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 600 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при невнасяне на депозита, експертизата няма да бъде изготвена.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Л..

ДАВА възможност на страните да ангажират и други доказателства в подкрепа на становището си по спора.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.01.2014 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: