ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 29.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и девети октомври                две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1112 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.Б.М.-редовно призована, се представлява от адв. И.К. – представя пълномощно.

         Ответникът – Изпълнителен директор на Агенцията по вписванията - редовно призован, не се явява  не се представлява.

 

         Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Д.М. против извършеното й служебно вписване в регистър БУЛСТАТ и отказ на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията да отмени служебното вписване.

 

         Адв. К.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Предвид изявлението на адв. К., Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА административната преписка  по делото, представена от ответника, както и доказателствата приложени от жалбоподателя, съгласно описа на л.14-15 от делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните състезания.

         Адв. К.: Уважаеми г-н Съдия, моля, посоченият отказ на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията за отмяна на служебно вписване по БУЛСТАТ, както и обжалваните действия на Агенция по вписванията по служебното й вписване в регистър БУЛСТАТ да бъдат отменени изцяло като задължите ответната страна да заличи напълно регистъра на г-жа М. по БУЛСТАТ, както и вписаните данни във  връзка с извършената служебна регистрация. Оспорвам посоченото в графа „Основна дейност” отбелязване в регистрационния картон, където е казано „основна дейност – отдаване под наем на собствени недвижими имоти”. Истината е, че жалбоподателката отдава под наем стая от собственото си жилище, в което тя живее със семейството си, което е видно от личната й карта. 

         От представените от Агенция по вписванията документи, по никакъв начин не следва задължение на г-жа М. да се регистрира сама по БУЛСТАТ или да бъде извършена служебна регистрация по БУЛСТАТ. Представяме едно напълно бланково искане от НАП Бургас за  регистрация по БУЛСТАТ, където името на жалбоподателката е попаднала заедно с още десетина лица, за които НАП Бургас е заявила, че не са регистрирани по БУЛСТАТ и нарежда да Агенция по вписванията да бъде извършена служебна регистрация без никакви обяснения. По искането е приложено едно единствено  доказателство - данъчна декларация по чл.61,б.Н от ЗМДТ, но това не обосновава задължение да бъде регистрирана служебно по БУЛСТАТ моята доверителка. Агенцията по вписванията не е извършила никаква преценка на обстоятелствата дали жалбоподателката следва да бъде регистрирана или не. Извършено е вписването единствено на база това бланкетно искане и приложената  декларация. Чл. 24 от Закона за регистрация по БУЛСТАТ изисква искането на органа по приходите да бъде мотивирано и към него да бъдат приложени достатъчно документи, които да удостоверяват задължение за вписване по БУЛСТАТ. Такива документи НАП Бургас не е представил, поради което неправилно и необосновано жалбоподателката е била вписана служебно в Регистъра по БУЛСТАТ  и съответно неправилно и необосновано Изпълнителният директор й е отказал да отмени регистрацията по БУЛСТАТ.

         Моля, да се имат предвид и всички мои твърдения и искания, изложени подробно в жалбата до  Административен съд Бургас, като моля отказът на Изпълнителния директор и съответно извършените обжалвани действия и актове на Агенция по вписванията по служебното вписване на жалбоподателката да бъдат отменени изцяло.

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: