ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и пети юни                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1111 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.П.М., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат Б., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“, МВР – гр. София, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Н.П.М. против заповед № 3282з-495/12.02.2018 г. на Директора на Главна дирекция „Гранична полиция“, МВР – гр. София, с която е образувано дисциплинарно производство срещу жалбоподателя и същият е временно отстранен от длъжност младши инспектор, като е разпоредено да му бъдат иззети служебните карти, личен знак и оръжие от датата на запознаване със заповедта, с искане за отмяната й като незаконосъобразна в частта й по т.2, а именно временно отстраняване от длъжност младши инспектор поради издаването й в нарушение на материалния и процесуалния закон.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам възражение по доклада.

Поддържаме жалбата.

Няма да сочим нови доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорваме жалбата.

Нямаме доказателствени искания.

Моля да приемете преписката и представените с молбата писмени доказателства. Да се приключи делото.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт по опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

Поради липса на други доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо съдия, поддържам жалбата си против заповед № 3282з-495/12.02.18 г. и представените по нея доказателства. Не възразяваме да се приемат като доказателства представените документи по преписката на ГД „Гранична полиция“. По същество с обжалваната заповед доверителят ми е бил временно отстранен от длъжност на основание чл. 214, ал. 2 от ЗМВР, видно от мотивите в началото на стр. 2 от заповедта. Цитираната разпоредба от ЗМВР е обявена за противоконституционна с решене № 10/29.05.2018 г. по конституционно дело № 4/2017 г. на Конституционния съд на Република България, обнародвано в Държавен вестник бр. 48/08.06.2018 г.

Ето защо, моля да отмените заповедта в частта, с която доверителят ми е отстранен от длъжност, както и моля да ни присъдите разноските по делото, съобразно списък, който представям.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решението, съобразно решението на Конституционния съд.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: