ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 28.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми януари                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1111 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.Ж., редовно уведомен, се явява лично и със служебен защитник адвокат П..

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието София, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощен от по-рано.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

Не се явяват свидетелите М.А.С. и С.Д.Д., нередовно призовани.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът констатира, че лицето С.Д.Д. към настоящия момент е с настоящ адрес, различен от този, посочен от Директора на Затвора Бургас, а именно ***. На този адрес Д. не е бил призоваван, тъй като адресът е установен непосредствено преди настоящото съдебно заседание. Що се касае до другия нередовно призован свидетел М.А.С., то до това лице не е могло да бъде изпратена призовка и същата да бъде редовно връчена, предвид обстоятелството, че съдът е уведомен от Началника на Затвора Бургас с писмо изх. № 2587/10.12.2014 г., че такова лице не е пребивавало в Затвора Бургас, поради което и не може да предостави информация за адрес за призоваването му.

При тези обстоятелства съдът предоставя възможност на жалбоподателя да заяви дали желае да бъде разпитан в качеството на свидетел С.Д.Д. и има ли други искания за събиране на гласни доказателства.

 

АДВОКАТ П.: Ще посочим друг свидетел, който в момента се намира в затвора,

Поддържаме искането да бъде призован в качеството на свидетел С.Д.Д.. Моля да заличите като свидетел М.А.С. и вместо него да допуснете до разпит в качеството на свидетел лицето Г.В.В., който се намира в затвора Бургас втора ЗПС, килия 224.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Противопоставям се на това искане. Ще изложа аргументите си. Исковата молба на Д.А.Ж. се отнася за това, че за периода от 14 дни, считано от 08.05.2014г. до 21.05.2014 г. е бил изолирал в килия с други лица. Не се възпротивявам за това да бъде извикан свидетел, стига да бъде от кръга на тези, с които през тези дни ищецът е бил заедно в наказателната килия. Ако Г.В.В. е бил през тези дни в наказателната килия, не възразявам, но само ако е бил с него, а иначе аз съм изказал много съображения досежно това лице Г.В.В. и пред други съдебни състави и е многократно викан по административни дела, тъй като считам, че е в основата на тези молби, които подават лицата, лишени от свобода, тъй като ще доказваме условията в наказателната килия в този период от 14 дни, през които е бил ищецът.

АДВОКАТ П.: Г.В. може да докаже какви са условията в наказателната килия и в друг период от време.

ИЩЕЦЪТ Ж.: По време на моя престой в наказателната килия Г.В. не беше там. Килията, в която Г.В. се намира, е много близо до карцера. Една до друга са килиите.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: От приложената по делото справка е видно, че в карцера има седем легла.

ИЩЕЦЪТ Ж.: В този период от 14 дни бяхме седем човека и аз не мога да посоча адресите им, защото не ги знам. Те не са вече в Затвора Бургас тези лица.

През периода, в който бях в наказателната килията, Г.В. търпеше наказанието в неговата килия, но е бил и в наказателната килия.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Процесуално право е на ищеца да посочи доказателства. Не се противопоставям на направеното искане, а съдът следва да обсъди с крайния си акт относимостта на посочените  факти към предмета на доказване.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от ответника с придружително писмо вх.№8838/24.11.2014 г. Следва да бъде изпратена и призовка до лицето С.Д.Д. на адреса, указан в справката, изготвена по настоящото производство, по постоянен и настоящ адрес на лицето.

Съдът намира за основателно искането на ищеца и неговия служебен защитник за допускане до разпит в качеството на свидетел на лицето Г.В.В., като предвид установените по делото пречки за редовно призоваване на свидетеля М.А.С. и съответно направеното искане в тази насока, определението, с което това лице е допуснато до разпит в качеството на свидетел, следва да бъде отменено.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника с придружително писмо №8838/24.11.2014 г. – Доклад до българското правителство при визитата в България, извършена от Европейския комитет за  превенция на изтезанията и нехуманното и деградиращо отношения или наказания (КПИ), справка от Б.М. за фактите, касаещи налагането на наказание на ищеца и заповед за налагане на дисциплинарно наказание, както и извлечение от книга, удостоверяваща датата на започване и на приключване на изтърпяване на дисциплинарното наказание.

ОТМЕНЯ определение от 22.10.2014 г., с което е допуснат до разпит в качеството на свидетел М.А.С..

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел Г.В.В., който да бъде призован в Затвора Бургас, втора ЗПС, килия 224.

Свидетелят С.Д.Д. да се призове на адреса, посочен в последната справка за постоянен и настоящ адрес, изготвена по това дело.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.03.2015 г. от 11:00 часа.

За ищеца и свидетеля Г.В.В. да се изпратят призовки до Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           СЪДИЯ: