ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и втори октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1111 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.Ж., редовно призован, явява се лично.

 

Явява се адвокат С.П.П., посочен от Адвокатска колегия Бургас с писмо изх. № 1762/04.07.2014 г. като служебен представител на ищеца, въз основа на изрично искане на съда и изразено желание от страна на ищеца. Съдът намира, че следва да назначи адвокат С.П.П. в качеството на служебен процесуален представител на ищеца Д.А.Ж., поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА в качеството на служебен процесуален представител на ищеца Д.А.Ж. адвокат С.П.П..

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към министерство на правосъдието София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощен от по-рано.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

С писмения отговор на ответника по делото е представена и медицинска справка за обвиняемия Д.А.Ж. и становище от А.Й.С. – ИСДВР – ІІ група.

 

ИЩЕЦЪТ Ж.: Поддържам исковата молба и искам да бъдат разпитани в качеството на свидетели лицата, които съм посочил в исковата молба – М.А.С., С.Д.Д. и А.Д.Ч., както и да бъде представена справка за престоя ми в наказателна килия.

Други доказателства няма да соча.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо Председател, възразявам единствено за броя на свидетелите, мисля, че трима са много. С един може да докажем абсолютно всичко, условията в затвора са ясни. Няма да правя доказателствени искания, което са ми предоставили от затвора, съм го приложил по делото.

ИЩЕЦЪТ Ж.: Оттеглям искането си за разпит в качеството на свидетел на А.Д.Ч. и моля да бъдат разпитани като такива другите две посочени в исковата ми молба лица.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Няма да соча доказателства. Считам че направеното процесуално искане за разпит на свидетели е основателно, моля да го уважите.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с писмения отговор по исковата молба заверени преписи от медицинска справка за обвиняемия Д.А.Ж., изготвена на 19.06.2014 г. и от становище, изготвено от А.Й.С. – ИСДВР на 20.06.2014 г.

Ответникът следва да бъде задължен в следващо съдебно заседание да представи копие от доклад до Българското правителство, изготвен от Европейски комитет за превенция на изтезанията и нехуманното и деградиращо отношение или наказания (КПИ), както и справка за престоя на ищеца в наказателна килия за периода 08.05.2014 г. до 21.05.2014 г., включително.

Следва да бъде уважено искането за събиране на гласни доказателства, като до разпит в качеството на свидетели бъдат допуснати лицата М.А.С. и С.Д.Д..

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с писмения отговор по исковата молба заверени преписи от медицинска справка за обвиняемия Д.А.Ж., изготвена на 19.06.2014 г. и от становище, изготвено от А.Й.С. – ИСДВР на 20.06.2014 г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи препис от доклад до Българското правителство, изготвен от Европейски комитет за превенция на изтезанията и нехуманното и деградиращо отношение или наказания (КПИ), както и справка за престоя на ищеца Д.А.Ж. в наказателна килия за периода 08.05.2014 г. до 21.05.2014 г., включително, в изпълнение на заповед №171/18.03.2014 г.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата М.А.С. – ІІІ група, килия 207, и С.Д.Д. – V група, килия 315, които за следващо съдебно заседание да се призоват в Затвора Бургас.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.01.2015 г. от 11:00 часа,  за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призоват свидетелите М.А.С. и С.Д.Д. и с оглед осигуряване присъствието на ищеца в съдебно заседание, призовка за него да се изпрати в Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: