ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 02.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На втори юли                                                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1111 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Р.Б., редовно призована, явява се лично и с адв. Вл., с представено от днес пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Директор на РУ „СО” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от Т.Р.Б. срещу Решение № КПК-36/02.04.2013 г. на Директор на РУ „СО” Бургас, с което са потвърдени разпореждания № О-02-999-06-00071901/28.02.2013 г., №О-02-999-06-00071902/28.02.2013 г., № О-02-999-06-00071903/28.02.2013 г. и № О-02-999-06-00071904/28.02.2013 г. на Ръководител по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ „СО” гр. Бургас.

 

         АДВ. ВЛ.: Поддържам жалбата. Да се приемат документите представени с административната преписка от административния орган. Представям и моля да приемете заверено копие на Решение № VІІІ-1671/01.11.2012 г. на Районен съд - Бургас с отметка за датата на влизането му в сила. Представям и моля да приемете заверено копие от удостоверение за раждане на детето на жалбоподателката, копие от заповед, с която жалбоподателката е била дисциплинарно уволнена, което уволнение е отменено с представеното от мен решение на БРС. Няма да сочим други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата. Считам, че спорът е правен.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Изцяло оспорвам така подадената жалба. Да се приемат представените доказателства в днешно съдебно заседание. Представили сме административната преписка по издаване на заповедта. Считам, че спорът е правен. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът с  оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя документи като писмени доказателства по делото.

         Предвид липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. ВЛ.: Моля да уважите жалбата и постановите решение, с което да отхвърлите обжалваното решение на директора на РУ „СО” – Бургас. Моля да разпоредите да бъде върната преписката и да бъдат изплатени обезщетенията на доверителката ми за раждане и отглеждане на малко дете. Казусът представлява изключение. Не е имало друг подобен в съдебната практика и в практиката на РУ „СО”. Налице са приложими правни норми, в които законодателят е регламентирал възможността за изплащане на обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на малко дете при неправомерно уволнение. Нюансът в случая е това, че доверителката ми през целия период от датата на уволнението до възстановяване на трудовото й правоотношение от съда е била в състояние на временна неработоспособност поради условията от бременността, а и след това за бременност и раждане и в този смисъл тя попада в хипотезата на изключенията по §1, ал. 1, т. 3 от ДР на КСО, поради което същата има качество на осигурено лица в периода, през който е била във временна неработоспособност поради заболяване, бременност и раждане. Считам, че неправилно са й отказани обезщетения, тъй като работодателят не е бил внесъл вноски във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Дори и да не бе прекратявано трудовото правоотношение, законодателят е предвидил една правна дефиниция, според която ищцата е имало качеството на осигурено лице през този период. Моля да ни присъдите разноските по делото. Моля да ми бъде предоставена възможност да представя писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите решение по същество, с което да оставите без уважение жалбата и потвърдите обжалваното решение на директора на РУ „СО” гр. Бургас. Съображения са изложени в самото решение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 14-дневен срок от днес да представи подробни писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: