Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  824                19 септември 2008 година         Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в публично  заседание на единадесети септември,  две хиляди и  осма година, в състав:                                               

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. З.Б.

                                                                                             2.В.Е.  

Секретар Г.Ф.

Прокурор С. Х.

като разгледа докладваното от съдията З.Б.                              

касационно административно дело номер  1111 по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Българско туристическо дружество ”Глобал Турс”АД с ЕИК по Булстат 102269324 със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, ул.”Одрин” №15, представлявано от изпълнителния директор П. В. М. против решение № 73 от 13.05.2008 година, постановено  по административно - наказателно дело №  404/ 2007 година по описа на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 2744 от 30.10.2007 година на Директора на КЗП-Регионална Дирекция на областите -Бургас, Сливен и Ямбол, с което за нарушение на чл. 50, ал.4 от Закона за туризма /ЗТ/, на основание чл. 77 от ЗТ, на дружеството е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500.00 / петстотин / лева.

Касаторът твърди в подадената до съда жалба,  че решението на Районен съд- Несебър е неправилно и незаконосъобразно. Моли за неговата отмяна, тъй като е постановено в нарушение на закона и при съществено нарушение на процесуалните правила, представляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и 2 от НПК. Не сочи конкретни съображения. Не представя нови доказателства.

         Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, счита, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно и следва да се остави в сила.

         Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба.

          Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас намира за  неоснователна по следните съображения :

С решение № 73 от 13.05.2008 година, постановено  по административно-   наказателно дело №  404/ 2007 година по описа на Районен съд - Несебър, е потвърдено наказателно постановление № 2744 от 30.10.2007 година на Директора на КЗП-Регионална Дирекция на областите -Бургас, Сливен и Ямбол, с което за нарушение на чл. 50, ал.4 от Закона за туризма /ЗТ/, на основание чл. 77 от ЗТ, на БТД „Глобал турс”АД – гр. Бургас е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500.00 / петстотин / лева.

            Касаторът твърди още, че съдебният акт е постановен при непълнота на доказателствата и при неизяснена фактическа обстановка, поради което е налице основание за отмяната му.

  Така постановеното решение на Районен съд- Несебър е правилно. Районният съд е събразил относимите към спора доказателства и е установил правилно фактическата обстановка, въз  основа на която е достигнал до правилни изводи.

          Санкцията на нарушителя е наложена, затова, че на 23.08.2007 година, след извършена проверка от служители в КЗП-РД-Бургас, в бар-басеин „Калина бийч”, находящ се в апартаментен хотел „Карина бийч” в к.к„Слънчев бряг” било установено, че дружеството извършва туристическа дейност - ресторантьорство в обект, за който има издадено удостоверение за открита процедура по категоризиране №4610/2007 година, което не е поставено на видно място. Същото било представено при документалното приключване на проверката. Проверката е приключила  със съставяне на констативен протокол № К-10618 от 23.08.2007 година /виж л. 12 от преписката/. Въз основа на тези обстоятелства е съставен акт за установяване на административно нарушение № 2744 от 11.09.2007 година и е издадено наказателно постановление №  2744 от  30.10.2007 година.

 Административен съд – Бургас изцяло споделя изводите  на НРС. За да постанови решението си, съдът е приел, за безспорно установено  предоставянето на туристически услуги в обект, в който не е поставено на видно място удостоверение за категоризация, респ. временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, с което е осъществен състава на чл. 77 от ЗТ. Съгласно последната се наказват с имуществена санкция от 500 до 5000 лева, лица които предоставят туристически услуги в туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10 от с.з,   в които на видно място не е поставено удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура за категоризиране. С извършваната дейност, жалбоподателят е нарушил вмененото му с нормата на чл. 50, ал.4 от ЗТ задължение да постави на видно място в обекта издаденото му временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, поради което съдът е достигнал до законосъобразния извод, че правилно е ангажирана отговорността на нарушителя.

Наложеното наказание е съобразено с разпоредбите на чл. 27 във връзка с чл. 12 от ЗАНН.

Ето защо, съдът, в решаващия състав, намира, че не са налице наведените в касационната жалба, доводи за отмяна на решението, поради което същото като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

         Мотивиран от горното, при липса на касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 и 2 от НПК и на основание чл. 221, ал.1 и 2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІV състав,

 

                                           Р     Е     Ш     И  :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 73 от 13.05.2008 година, постановено  по административно-   наказателно дело №  404/ 2008 година по описа на Районен съд – Несебър.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.               

 

 

                                                                                        2.