РЕШЕНИЕ

 

Номер   1186                        15.06.2018  година        град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на тридесет и първи май, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Ирина Ламбова

прокурор: Христо Колев

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 1110 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба от Районно управление – Несебър против решение №158/05.04.2018г. постановено по а.н.д. №133/2017г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 17-0304-003761/10.10.2017г. на началник сектор към ОД на МВР – Бургас, РУ Несебър, с което на Е.С.А., за нарушение на чл.137А, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.183, ал.4, т.7, предл. 1 от с.з е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 501 лв.

         В касационната жалба се излагат възражения, че оспорения съдебен акт е незаконосъобразен – необоснован и противоречащ на закона. Излагат се аргументи, че при посочване размера на глобата е допусната техническа грешка и съдът неправилно, вместо да измени постановлението като намали размера, го е отменил. Иска отмяна на решението и потвърждаване на НП, като размерът на глобата бъде определен на 50 лв.

         В съдебно заседание, касаторът, редовно призован, не изпраща представител.

         Ответната страна – Е.С.А., редовно уведомена, се явява лично и излага доводи за правилност на оспореното решение.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба.

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

         Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за основателна по следните съображения:

         С наказателното постановление, административнонаказателната отговорност на ответната страна е ангажирана за това, че на 04.10.2017г., около 11:40 часа в гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг кв. „Камелия“ до комплекс „Амадеус – 5“ управлява лек автомобил марка „Мерцедес МЛ 420 ЦДИ 4 Матик“ с рег. № СА 4935 СХ, като не поставя обезопасителен/предпазен колан.

         За констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН), който е подписан от нарушителя без възражение. Въз основа на него е съставено процесното НП.

         За да постанови оспореното решение, първоинстанционният съд е приел, че НП е издадено от компетентен орган и в рамките на неговите правомощия, но е материално незаконосъобразно. Посочва, че е безспорно установено извършеното от А. нарушение, но неправилно административнонаказващия орган е определил размера на наложената глоба – 501 лв. Указва, че в нормата на чл.183, ал.4, т.7, предл. 1 от ЗДвП размерът на глобата е фиксиран – 50 лв.

         Така постановеното съдебно решение е неправилно.

         Не се споделят изложените от съда мотиви, довели до отмяна на процесното наказателно постановление. Несъмнено по делото се установява, че ответната страна А. е осъществила административното нарушение, по повод на което е издадено НП. В същото време е безспорно и обстоятелството, че санкционната норма – чл.183, ал.4, т.7, предл. 1 от ЗДвП е определила фиксиран размер на наказанието „глоба“. В случая, настоящата касационна инстанция намира, че такаопределеният по-висок размер на правилноопределеното по вид наказание не се явява основание за отмяна на Наказателното постановление, а за неговото изменение до правилният и законосъобразен размер на глобата. Съдът е следвало след като е установил, че размера на административното наказание е „десетократно“ по-нисък от този, който е посочен в постановлението, да го редуцира до конкретно предвидения от закона такъв.

            В настоящата хипотеза не е налице процесуална пречка да бъде процедирано по този начин от страна на касационна инстанция, тъй като с привеждането на размера на наложеното административно наказание в съответствие със закона, не се променят фактите изложени в АУАН и НП, срещу които се е защитавал ответника и правото му на защита не се нарушава. С оглед на изложеното обжалваното съдебно решение следва да бъде отменено, а вместо него постановено друго с което да се определи размера на наложената глоба, съобразно чл.183, ал.4, т.7, предл. 1 от ЗДвП.

         Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІХ-ти състав

        

Р Е Ш И :

 

         ОТМЕНЯ решение №158/05.04.2018г. постановено по а.н.д. №133/2017г. по описа на Районен съд – Несебър и вместо него постановява:

         ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 17-0304-003761/10.10.2017г. на началник сектор към ОД на МВР – Бургас, РУ Несебър, с което на Е.С.А. с ЕГН **********, за нарушение на чл.137А, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, предл. 1 от с.з е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 501 лв., като ОПРЕДЕЛЯ размер на наложената на Е.С.А. с ЕГН ********** глоба от 50 лв..

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                           2.