ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 29.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и девети юни                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1110 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.С., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат П., редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция по приходите, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Поддържам искането за допускане на експертиза със задачи, формулирани в нарочна молба, която представям.

Представям и моля да приемете под опис 28 броя актове за прихващане или възстановяване (АПВ), които да послужат евентуално на вещото лице, на които се позоваваме в жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете писмените доказателства в преписката.

Не се противопоставям да бъдат приети представените АПВ в днешно съдебно заседание.

Не възразявам да бъде допусната експертизата, молба за която е представена, с въпросите, както са формулирани от жалбоподателя.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от адвокат П. в днешно съдебно заседание под опис.

Основателно е искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в молбата на жалбоподателя, представена от адвокат П. в днешно съдебно заседание.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от адвокат П. в днешно съдебно заседание под опис – АПВ № 1307255/23.05.2013 г.; АПВ №1309005/19.06.2013 г.; АПВ №1310632/26.07.2013 г.; АПВ №1312219/29.08.2013 г.; АПВ №1317973/18.12.2013 г.; АПВ №1400884/17.01.2014 г.; АПВ № 1402525/18.02.2014 г.; АПВ №1405667/22.04.2014 г.; АПВ №1407396/05.06.2014 г.; АПВ №1410104/27.06.2014 г.; АПВ №1410467/11.07.2014 г.; АПВ №1410497/17.07.2014 г.; АПВ №П-02002014004538-004-01/03.09.2014 г.; АПВ №П-02002014014993-004-01/23.09.2014 г.; АПВ №П-02002014010904-004-01/26.09.2014 г.; АПВ №П-02002014029231-004-01/17.10.2014 г.; АПВ №П-02002014051288-004-01/20.11.2014 г.; АПВ №П-02002015005512-004-01/21.01.2015 г.; АПВ №П-02002015025640-004-01/26.02.2015 г.; АПВ №П-02002015043074-004-01/25.03.2015 г.; АПВ №П-02002015061052-004-01/17.04.2015 г.; АПВ №П-02002015083571-004-01/27.05.2015 г.; АПВ №П-02002015100178-004-01/18.06.2015 г.; АПВ №П-02002015127867-004-01/06.08.2015 г.; АПВ №П-02002015160015-004-01/01.10.2015 г.; АПВ №П-02002015180135-004-01/30.10.2015 г.; АПВ №П-02002015210529-004-01/27.11.2015 г.; АПВ №П-02002016021068-004-001/01.03.2016 г.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените въпроси в молбата на жалбоподателя, представена от адвокат П. в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Л..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.10.2016 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: