ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 22.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и втори март                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1110  по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.С., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат П., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице М.Й.Л., който е със снета по делото самоличност и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм второ допълнително заключение към експертизата и го поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Г-н Л., при положение, че установявате, че е прихваната по двата ревизионни акта сумата 62 721,53 лева, бихте ли ми казали какъв е сборът на задълженията на доверителя ми по двата ревизионни акта общо?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По първия акт с № 170, което се дължи преди решението на Върховния административен съд, задълженията общо за данъци са 45 038 лева. По втория ревизионен акт в момента не мога да цитирам обща сума.

АДВОКАТ П.: Вие сте установили, че са прихванати въпросните 62 721 лева и че след като отпада първият акт, реално трябва да се установи само сумата от две хиляди и нещо. Как се получава така, че при положение, че отпадат 37 хиляди и нещо и са прихванати 62 хиляди, откъде се получава такава разлика, тоест излиза, че трябва още да се внасят, а Вие казвате, че трябва да се възстановява?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Реално са върнати 2 285 лева и това е сумата, която остава за връщане.

АДВОКАТ П.: Как обяснявате наличието на удостоверения за липса на задължения в края на 2013 г. и средата на 2014г. при наличие на актовете, които ТД на НАП издава? Какво е прихващано?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В удостоверенията не са посочени налични задължения, защото по изпълнително дело са били направени обезпечения. От публичния изпълнител се прави маркиране в системата и при такова направено маркиране удостоверението излиза без задължение. Това е причината в удостоверенията да липсват задължения.

АДВОКАТ П.: Как ще обясните при наличие на обезпечение защо са прихванати суми?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не мога да отговоря защо при наличие на обезпечение са направили прихващане.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси. Оспорвам експертизата изцяло. В случая г-н Л. е подведен от служителите на ТД на НАП, офис Сливен, респ. публичните изпълнители по отношение на събраните суми от страна на доверителят ми, било чрез вноски и прихващания, погасените задължения и реалната сума, която следва да бъде възстановена.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На какво основание направихте изводите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Изводите, които съм направил, не са на основание разкази. Експертизата съм обосновал с налични документи, касаещи задължения, направените вноски от лицето, които са отразени и като са взети и допълнителни документи за направени преводи.

АДВОКАТ П.: Проверихте ли на място в ТД на НАП и в счетоводството на жалбоподателя документите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Отговорих на този въпрос в предходно съдебно заседание. Не намирам за необходимо да се отразят осчетоводяванията, а направените вноски, поради това съм искал да видя документи за направени вноски и то по-скоро банково извлечение или документи за плащане в брой. Документите ми беше обяснено, че не са в счетоводството, защото са предадени на собственика. Действително времето, което имаше до изготвяне на експертизата, не е било достатъчно да бъде предоставено нещо. Първата експертиза е депозирана така, във второто допълнение е това, което беше представено на съда.

АДВОКАТ П.: Ние представихме една част, но Вие отидохте ли на място да ги видите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: След първото ходене не съм ходил в счетоводството.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към вещото лице.

Оспорвам заключението на г-н Л. изцяло. Не са показани абсолютно всички платени, прихванати суми и съответно сумата, която следва да бъде възстановена. Моля да бъде допусната тройна експертиза, тъй като считам, че вещото лице не е проверило всички документи и констатациите не съответстват на действителното положение.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че изготвеното от него заключението е пълно, вярно и безпристрастно и като такова моля да се приеме.

По отношение на направеното искане за тройна експертиза възразявам. Считам, че не се нуждаем от такава, защото към настоящия момент няма никакви доказателства да не са съобразени наличните по делото платежни документи и всякакви други касаещи суми, прихванати по процесното АПВ.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предвид направеното изявление и  за мен коректно изпълнената задача предвид процесните АПВ, с които съм се занимавал, ако е възможно и се назначи тройна експертиза, да не бъда включван в нея.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото като компетентно и добросъвестно изготвено.

Неоснователно е искането на пълномощника на жалбоподателя за назначаване на тройна съдебно-счетоводна експертиза, тъй като наличните у жалбоподателя съмнения за правилност на настоящото заключение на вещото лице не са подкрепени с никакви доказателства. Отделно от това в представените по делото заключения вещото лице е посочило всички установени от него документи, удостоверяващи плащания, извършени от жалбоподателя и въз основа на тях е направил изводите си. Наред с това, съдът посочва, че в крайна сметка предметът на експертизата не се отличава с такава изключителна сложност, че да е необходимо заключение да бъде дадено от трима специалисти.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключенията на вещото лице М.Л., представени на 05.12.2016 г., 07.02.2017 г. и 14.03.2017 г.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, 400 лева от които да се изплатят от внесения депозит, 100 лева да бъдат внесени от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес, като УКАЗВА на последния, че при неизпълнение на това задължение за сумата от 100 лева, ще бъде издаден изпълнителен лист.

ОТХВЪРЛЯ искането на адвокат П. за назначаване на тройна съдебно-счетоводна експертиза.

 

АДВОКАТ П.: Представям и моля да приемете обяснение на счетоводител на фирмата, която обслужва доверителя ми, с посочване на всички прихванати, съответно платени суми и реални задължения, включително и с една справка от ТД на НАП, офис Сливен във връзка с извършено прихващане, видно от която е извършено прихващане през 2013 г. за задължения, възникнали през 2014 г., както и удостоверения за липса на задължения, като последното е от 2016 г.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Възразявам да се приемат така представените обяснения. Считам, че, доколкото мога да преценя, съдържат твърдения, които би следвало да са подкрепени от съответни писмени доказателства и които обяснения биха били по-уместни в хода да речем на изготвяне на заключенията – три на брой по допусната експертиза.

Що се отнася до представените удостоверения, те са без отношение към предмета на спора. Беше изяснено в какви случаи могат да се издават удостоверения, в които не фигурират задължения на лицата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените заверени преписи от двете удостоверения. Не представляват доказателство по смисъла на закона представените обяснения от счетоводител, обслужващ фирмата, тъй като от една страна фактите, за които са дадени в тези обяснения, са проверени с експертиза, от друга страна, в случая се касае за изявление, целящо да замести свидетелски показания, което е недопустимо.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заверени преписи от удостоверения, издадени от ТД на НАП на 04.07.2016 г., 17.07.2014 г. и 14.10.2013 г.

ОТХВЪРЛЯ искането за приемане като доказателство по делото на обяснение, дадено от ЕТ „Ж.П.С.-Ж.П.” от 20.03.2017 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените обжалвания пред Вас акт за прихващане или възстановяване. Считам, независимо от обстоятелствата, че бе приета експертиза на назначеното от Вас вещо лице г-н Л., че същата е необективна и невярна и че се разминава с реалните плащания и прихващания във връзка с двата ревизионни акта, от които единият отменен и в резултат на което е издаден и съответният АПВ за възстановяване на сума, но в значително по-малък размер от реално дължимия.

Ще представя писмени бележки.

Моля да се присъдят направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да потвърдите обжалвания в настоящото производство акт за прихващане или възстановяване. Считам, че с него прихванатите суми правилно са били определени като изискуеми към датата на издаване на акта и съответно като такива законосъобразно са  били прихванати срещу подлежащата на възстановяване сума.

Съображения са изложени в потвърдителното решението на Директора на дирекция ОДОП, които моля да бъдат взети предвид при постановяване на решението.

Претендираме юрисконсултско възнаграждение, в размер на 1662 лева.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 10-дневен срок да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:01 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: