ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 15.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1110 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.С., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат П., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключенията на вещото лице – основно от 05.12.2016 г. (л. 283-л.289 от делото) и допълнението към него от 07.02.2017 г. (л. 295-300 от делото), като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Й.Л. – 62 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Моят въпрос е пак същият – г-н Л., посетихте ли на място счетоводството на жалбоподателя, запознахте ли се с платежните документи и осчетоводяванията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Счетоводните записвания не съм ги преглеждал. Исках да видя платежните документите, отговорът беше, че не се намират в счетоводството, защото са предадени като стар архив на собственика и уговорката беше, че ако се намерят някакви други платежни документи, които да са различни от посочените в заключенията, които съм изготвил, да ми бъдат представени. Такива до изготвяне и на допълнението към заключението не са ми представени, защото ако ми бяха дадени, исках да изясня в НАП какво става с тези суми и дали става въпрос за дублиране.

АДВОКАТ П.: Представям документи за плащане, които не са били отчетени от вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не съм видял вносните бележки, които в момента ми представя адвокат П.. Аз не мога да дам заключение само на база на тях, защото не съм извършил проверка по какъв начин сумите са разнесени в НАП по различите пера за задълженията.

АДВОКАТ П.: Други въпроси към вещото лице нямам.

 

Освен тези плащания има две удостоверения на ТД на НАП, офис Сливен, за това, че доверителят ми няма задължения, това е в края на 2013г. и средата на 2014 г., а в същото време г-н Л. отразява доплащания за тези периоди 2012, 2013 и 2014 г.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се приемат представените доказателства и вещото лице да ги съобрази.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представените от адвокат П. документи биха могли да доведат до промяна на констатираните от мен факти в заключението и ми трябва време, за да изготвя заключение, съобразено и с тези доказателства, представени в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на вещото лице намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени под опис от адвокат П. в днешно съдебно заседание и даде възможност за проверката им от вещото лице, с оглед възможността да бъде дадено коректно заключение по поставените въпроси. Наред с това, съдът отчита, че за жалбоподателя не е съществувала обективна пречка да представи документите в предходни съдебни заседания – три на брой, поради което с поведението си става пречка за отлагане на делото, за което следва да понесе, както санкция, така и отговорност за разноски за следващо съдебно заседание.

По тези съображения и на основание чл. 92а ГПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, предоставени под опис от адвокат П. в днешно съдебно заседание – 24 листа.

ДАВА възможност на вещото лице да съобрази заключението си с представените в днешно съдебно заседание документи.

На основание чл. 92а ГПК НАЛАГА глоба на С.К.С. в размер на 100 лева и ПРИСЪЖДА същият да заплати разноски в размер на 100 лева за следващо съдебно заседание.

Определението в тази част подлежи на обжалване по реда на чл. 92 ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.03.2017 г. от 11:00 часа, за която дата страните и вещото лице са уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: