ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четиринадесети декември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1110 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.С., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат П., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция по приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-счетоводната експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Й.Л. – 62 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил сме писмено заключение, което поддържам.

Желая да внеса някои пояснения по експертизата, които не променят цифрите. Затова Ви представям и моля да се счита като неразделна част от заключението допълнение към отговорите на въпроси № 1 и № 2.

 

АДВОКАТ П.: Моля да не изслушваме заключението на вещото лице, тъй като представеното допълнение към експертизата е извън законовия срок и не съм имала възможност да се запозная с него. Освен това считам, че на вещото лице следва да бъде дадена възможност да отговори на поставения въпрос, на който липсва отговор в експертизата, а именно да бъде извършена рекапитулация на вземанията и задълженията на доверителя ми към данъчния орган по двата ревизионни акта и съответно сумата, която следва да бъде възстановена, като бъде извършена справка и проверка и на счетоводството на доверителя ми за извършените в тази връзка счетоводни записвания и документи. Вещото лице не е отграничило към кой ревизионен акт се отнасят плащанията по изпълнителното дело, тоест считам, че таблицата, приложена към заключението, е непълна.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не съм се запознала с допълнението към заключението и затова се присъединявам към искането на жалбоподателя да ни бъде дадена възможност да се запознаем с него и тогава да бъде изслушана експертизата.

 

СТРАНИТЕ: Други доказателствени искания нямаме към момента.

 

СЪДЪТ намира искането на страните за основателно, тъй като в днешно съдебно заседание извън срока бе представено допълнение към експертизата, с което страните не са се запознали и това е пречка да вземат съответно становище и да формулират въпроси към експертизата. Затова делото следва да бъде отложено за друга дата, като се осигури възможност за страните да реализират в пълен обем правата си, а заключението на вещото лице да бъде изслушано в следващо съдебно заседание, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.02.25017 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: