Р Е Ш Е Н И Е

 

908 /01.06.2012 година, град Бургас,   

  

Административен съд – Бургас, в  закрито заседание на първи юни, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 1110/2012 година.

 

Производството е по реда на чл.175 ал.1 предл. І от АПК.

С решение № 853/23.05.2012 година по настоящото дело, е отхвърлена жалбата на З.М.Н. с ЕГН ********** и “ЛИК – М 2005” ЕООД – Бургас с ЕИК *** – и двама жалбоподатели с адрес – град *** против заповед № 782/03.04.2012 година на заместник - кмета на Община Бургас.

         Съдът констатира, че е допуснал очевидна фактическа грешка при изписване името на жалбоподателя З.М.Н. в диспозитива на решението, като е пропуснал първото й име. Грешка е допусната и при изписване наименованието на търговското дружество, като съдът е пропуснал числото “2005”. Това налага постановяване на решение за поправка на грешките.

С оглед на изложеното, на основание чл.175, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в решение № 853/23.05.2012 година, като на страница 2, ред 5 отдолу - нагоре, между израза “жалбата на”  и думата “М.” да се чете “З.”.

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидни фактически грешки в решение № 853/23.05.2012 година, като на страница 1, ред 8 отгоре – надолу, на страница 2, ред 8 отдолу – нагоре и на страница 2, ред 5 отдолу - нагоре, наименованието на търговското дружество, вместо “ЛИК - М” да се чете “ЛИК – М 2005”.

 

Решението може да се обжалва пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: