Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 25 септември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на единадесети септември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: З.Б.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора С. Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 1110/2008 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът  - „ДЕЧИ-СА” АД – гр.София, представлявано от А. Г. А., чрез адвокат Р., обжалва Решение № 69/12.05.2008 г., постановено по НАХД № 383/2007 г. на Районен съд – гр.Несебър. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 7987/17.10.2007 г. на Директора на КЗП-РД – гр.Бургас, с което на основание чл.72 от Закона за туризма на „ДЕЧИ-СА” ООД е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение по чл.46, т.2 от ЗТ, за това, че извършва туристическа дейност – хотелиерство, в некатегоризиран туристически обект – хотел „Оазис” в КК „Слънчев бряг – Изток”.

В съдебно заседание касаторът поддържа подадената жалба, в която се съдържат аргументи за неправилно приложение на закона.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Ж., намира оспореното решение за правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира жалбата за неоснователна.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал.1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Още пред първоинстанционния състав на съда жалбоподателят е навел редица доводи за нарушение на процесуалните норми от страна на административнонаказващия орган, изразяващи се в неопределяемост на субекта на нарушението, възникнала в резултат на посочване на различни форми на организация на търговското дружество в актовете на проверяващите органи и при издаване на наказателното постановление.

Първоинстанционният съд с решението си е приел, че тези нарушения, макар и допуснати от административния орган, не са съществени, тъй като не са нарушили правото на защита на жалбоподателя.

Настоящият състав на съда намира, че изводите в проверяваното съдебно решение са незаконосъобразни, макар и направени при правилно установени факти. По последните страните не спорят и в двете съдебни производства.

Безспорно е установено, че към датата на извършване на проверката туристическият обект – хотел „Оазис” в КК „Слънчев бряг – Изток” е предлагал хотелиерски услуги без наличието на изискуемата по закон категоризация.

Не може обаче по категоричен начин да се установи кой е субекта на извършеното нарушение. Установяването на последното обстоятелство е от изключителна важност предвид вида на наложеното наказание – имуществена санкция, по причина,  че последното се налага на търговски дружества и за да бъде сторено това да бъде констатирано само нарушението без да се изследват  формите на вина.

От приложените пред първоинстанционния съд доказателства е установено следното:

С Решение № 7/30.07.2007 година Софийски градски съд е вписал в Регистъра на търговските дружества промяна, изразяваща се в промяна на организационната форма на търговското дружество „ДЕЧИ-СА” от ООД на АД.

Проверката в туристически обект „Оазис” е започнала два месеца след вписването на така посочените промени.

На 06.08.2007 година е издаден констативен протокол № КА-11084, в който е посочено, че протоколът се съставя в присъствието на М. Т. – управител в гранд-хотел „Оазис”, в качеството й на представител на „ДЕЧИ-СА” ООД – гр.София. Въз основа на този констативен протокол на 278.08.2007 година е съставен АУАН № КА-7987, в който вече е указано, че актът се съставя против „ДЕЧИ-СА” АД – гр.София и този акт е връчен на М. Т. в качеството й на упълномощено лице.

Въз основа на този акт е издадено и наказателно постановление № 8977/17.10.2007 година, с което имуществената санкция за извършеното нарушение е наложена на „ДЕЧИ-СА” ООД – гр.София – стопански и търговски субект, който към издаване на наказателното постановление не съществува.

Неправилно първоинстанционният съд е приел, че указаните до тук нарушения, изразяващи се в съставянето на актове против различни дружества, като организационна форма за едно и също нарушение по никакъв начин не се е отразило на законосъобразността на наказателното постановление, като е отбелязал, че това нарушение евентуално би могло да доведе до затруднения при изпълнението на това постановление.

С този извод на практика съдът е обезсмислил изобщо целта, която се преследва с издаването на едно наказателно постановление.

При законосъобразното развитие на едно административнонаказателно производство, именно реализирането на крайната му фаза – изпълнението му,  постига целените от законодателя последици, а именно да укаже възпиращо въздействие върху нарушителя посредством негативно повлияване върху имуществената му сфера, за извършване на нарушение и превантивно въздействие върху останалите членове на обществото по спазването на законите.

Безспорно е, че издаденото наказателно постановление срещу несъществуващо юридическо лице, не може да бъде изпълнено, т.е. след като не може да се реализира събирането на определената като имуществена санкция парична сума,  се обезсмисля изцяло проведеното административнонаказателно производство.

Не би било съществено нарушение на процесуалните правила в случай, че промяната на организационната форма на дружеството е извършена след издаването на акта за установяване на административно нарушение или след издаване на наказателното постановление. В този случай последното без проблем би могло да бъде изпълнено с оглед правилата, уреждащи правоприемството при промяна на вида на търговското дружество. В настоящия случай обаче това е невъзможно, тъй като не е налице правоприемство – при издаване на наказателното постановление дружество с ограничена отговорност „ДЕЧИ-СА” не съществува, същото не би могло да бъде субект на извършено нарушение, нито може да бъде санкционирано за такова нарушение.

Като е приел обратното първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразен съдебен акт.

Поради това и на основание чл.221, ал.2, предл.2 АПК, Бургаският административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Решение № 69/12.05.2008 г., постановено по НАХД № 383/2007 г. на Районен съд – гр.Несебър и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7987/17.10.2007 г. на Директора на КЗП-РД – гр.Бургас, с което на основание чл.72 от Закона за туризма на „ДЕЧИ-СА” ООД е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение по чл.46, т.2 от ЗТ, за това, че извършва туристическа дейност – хотелиерство, в некатегоризиран туристически обект – хотел „Оазис” в КК „Слънчев бряг – Изток”.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ………………………………………