Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  613/10.04.2017 г.  град Бургас

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на шести април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

           2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретаря К.Л. и прокурора Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 110 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на В.Д.Г., ЕГН **********, в качеството си на управител на „Мексо Груп“ ООД, гр.Стара Загора против решение № 1791/30.11.2016г., постановено по НАХД № 6193/2016г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1232698 и наложената на касатора глоба в размер на 200 лева на основание чл.189, ал.4, вр. с чл.182, ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.21, ал.2 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и електронния фиш. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът – ОД на МВР – Бургас, Сектор ПП  не се представлява в процеса.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че против В.Д.Г. в качеството му на законен представител на „Мексо Груп“ ООД е съставен електронен фиш за това, че на 25.05.2016г., в 17.59 часа в гр.Бургас, ПП І-9, км.227+100 в посока от ПВ „Север“ към кв.Сарафово, МПС марка „БМВ“, модел „Х5 Драйв 40Д“, с рег.№ ***, собственост на „Мексо Груп“ ЕООД се едвижило със скорост 111 км/ч при максимално допустима 80 км/ч, указана с пътен знак В-26. Движението на автомобила е заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1-M510/07, а участъкът е бил обозначен с преносим пътен знак Е-24. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП и на управителя на дружеството – собственик е наложена глоба в размер на 200 лева на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП. Електронният фиш е обжалван пред Районен съд – Бургас, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е потвърдил наложената санкция.

Решението е правилно.

Основното възражение на касатора е, че независимо от промяната в редакцията на чл.189, ал.4 от ЗДвП (ДВ, бр. 19 от 2015 г.) и приемането на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, ТР № 1 от 26.01.2014г. на ВАС, е приложимо.

Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП (ДВ бр.19/2015 г.) при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. В §6, т.65 от допълнителните разпоредби на ЗДвП е дадена легална дефиниция на понятието автоматизирани технически средства и системи. Това са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.

На основание чл.165, ал.3 от ЗДвП, е издадена Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015 г.), с която министърът на вътрешните работи, е уредил условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Анализът на посочените правни норми обосновават извод, че нарушенията на правилата за движение по пътищата могат да се санкционират чрез издаване на електронен фиш не само при установяването им при използване на стационарни АТСС, а и посредством мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол, обозначени със съответен пътен знак и оповестени по законово определения начин. Нормативно установените условия за въвеждането в експлоатация, реда за използване, начина на обозначаване на зоната за контрол с АТСС и автоматизирания режим на работа, който не изисква обслужване от контролния орган, освен включването и изключването на мобилното АТСС (чл. 9 от Наредбата), съответстват на изискванията, посочени в Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. по тълк. дело № 1/2013 г. на ВАС. Разрешението, дадено в това Тълкувателно решение, че в хипотезата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП установяването и заснемането на нарушения по ЗДвП може да се осъществява само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган, се основава на липсата на изрично разписани правила за използването на мобилните технически средства. Затова е прието, че поставянето на технически средства, които автоматично да записват административни нарушения, трябва да се извършва по определена процедура и с оглед спазването на определени изисквания. След измененията на ЗДвП (обн. ДВ бр.19 от 13.03.2015 г.) и издаването на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015 г.), издаването на електронен фиш за налагане на административни санкции за допуснати нарушения на чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗДвП е допустимо и когато нарушенията бъдат установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство или система, предварително обозначени съгласно чл. 165, ал.2, т.7 от ЗДвП, функциониращи автоматично, при условие, че са изпълнени изискванията на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. Присъствието или отсъствието на контролен орган (оператор на системата) в патрулния автомобил, по никакъв начин не оказва въздействие върху точността и обективността на установяване и заснемане на нарушението. Контролният орган няма никаква възможност да променя или да влияе върху измерването, регистрирането и записа на нарушенията, установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство. Измерването и регистрирането на скоростта и записа на доказателствения видеоматериал се извършва напълно автоматично от системата радар-камера-компютър.

В чл.7 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. е предвидено, че местата за контрол с мобилни и стационарни автоматизирани технически средства и системи се обозначават с пътен знак Е-24 и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи (ал.1), като пътният знак Е-24 се поставя преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи, а при указване на мястото на контрол с преносим пътен знак Е-24, разположението му се документира със снимка (ал.2). В случая от приложения електронен фиш е видно, че мястото за контрол с мобилна радарна система TFR1-M 510/07 е било обозначено с мобилен пътен знак Е-24. По делото е представен задължителния в случаите на ползване на мобилна АТСС, протокол по чл. 10, ал.1 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., съгласно одобреното с Наредбата приложение, който е доказателство относно мястото за контрол, посоката на движение на контролираните МПС, ограничението на скоростта, мястото на пътния знак за ограничение, автомобила на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е-24 и др. обстоятелства, които са необходими, за да бъде извършена преценка за законосъобразността на издадения електронен фиш.

Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените Районен съд – Бургас е постановил правилно решение, което трябва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1791/30.11.2016г., постановено по НАХД № 6193/2016г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: