ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  539                  04 март 2015  година                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на  четвърти март, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 110  по описа за  2015 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.203 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/ във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/.

           Образувано е по искова молба от Х.Х.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в затвора в гр. Бургас против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието – гр. София.

           Ищецът претендира заплащане на неимуществени вреди настъпили в резултат на незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от Затвора в гр. Бургас.

         С определение № 399 от 13.02 2015 година, съдът е оставил без уважение  искането на Х. за освобождаване от държавна такса и без движение исковата му молба като му е указал в 7-дневен срок от уведомяването да заплати по сметка на Административен съд – Бургас дължимата държавна такса и представи за това доказателства в деловодството на съда по делото. Предупредил го е също, че при неизпълнение на указанието в посочения срок исковата молба ще бъде оставена без разглеждане и ще му бъде върната.

         За указанията на съда, дадени с цитираното определение, ищецът е бил лично уведомен, видно от приложеното по делото съобщение, на 19.02.2015 година/л.27 от делото/.

        От извършена служебна проверка в счетоводството на съда се установи, че ищецът не е заплатил дължимата държавна такса.

          До настоящия момент, не са изпълнени указанията на съда дадени с определение № 399 от 13.02.2015 година, поради което исковата молба на Х. следва да бъде оставена без разглеждане и да му бъде върната, а производството по делото да се прекрати.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл.129, ал.3 ГПК във връзка с чл.144 АПК

 

         О П Р Е Д Е Л И:

 

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Х.Х.Х. изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в затвора в гр. Бургас и ВРЪЩА исковата молба.

        ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 110 по описа на Административен съд – Бургас за 2015 година.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                                   СЪДИЯ: