О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

561

 

гр.Бургас, 01.04.2014г.

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на първи април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                                                     СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 110 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по искова молба на А.А.Щ. ЕГН ********** против Министерство на правосъдието, с която ищецът иска да бъде осъден ответникът да му заплати обезщетение в размер общо на 450 лв. на ден за периода от 25.09.2011г. до настоящият момент, ведно със законната лихва върху главницата считано от 25.09.2011г. до окончателното плащане.

С разпореждане №217 в з.з. на 07.02.2014г. съдът е оставил исковата молба без движение с подробни указания ищецът да изправи нередовности в нея, конкретно посочени в разпореждането. Съобщението с дадените указания е връчено лично на А.А.Щ. на 13.02.2014г., на посоченият в ИМ адрес – Затвора Бургас. Законоустановения 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите изтича на 20.02.2014г. – четвъртък, присъствен ден, като указанията не са изпълнени до настоящия момент.

            Съдът намира, че са налице условията на чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК за връщане на исковата молба и прекратяване на съдебното производство по адм.д. №110/2014г. поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

     По изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.127, т.2, т.4 и т.5, чл.128, т.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК и чл.204, ал.1 и 2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№110/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА искова молба подадена от А.А.Щ. ЕГН ********** против Министерство на правосъдието, като нередовна.

Определението, може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                               СЪДИЯ: