ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 205         Година  13.02.2012         Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав на тринадесети февруари две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева дело номер 110 по описа за   2012  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на “Бургас 2013” АД, гр.***, представлявано от А. В.А. срещу заповед № ДК-02-ЮИР-220/07.12.2011г. на началника на РДНСК Югоизточен район. Със заповедта е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Ограда”, изграден в имоти с идентификатор 67800.4.80, 67800.4.4 и 67800.4.43 по кадастралната карта, честност „Буджака”, гр.Созопол. С жалбата се прави искане за обявяване на нищожност на оспорената заповед, евентуално да бъде отменена като неправилна и незаконосъобразна.

С разпореждане № 282/18.01.2012г., жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва: 1.Да заплати държавна такса в размер на 50 лева, по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи, като доказателство по делото съответния платежен документ и 2.Да посочи правния си интерес от направеното оспорване и да ангажира съответните доказателства, които го установяват. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. Съобщенията с указанията на съда са получени от управителя на дружеството-жалбоподател на 19.01.2012г. и определения срок изтича на 26.01.2012г.. В този срок е изпълнено едното указание на съда и по делото е представена квитанция за внесена държавна такса, като второто указание не е изпълнено и до настоящия момент.

Административен съд гр.Бургас намира, че производството по делото е недопустимо, тъй като от представените по делото писмени доказателства и от твърденията изложени в сезиращата жалба, не би могъл да се направи обоснован извод за наличието на правен интерес от обжалване на процесната заповед от “Бургас 2013” АД, гр.Бургас.

Заповед № ДК-02-ЮИР-220/07.12.2011г. на началника на РДНСК Югоизточен район е издадена на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, съгласно който началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на незаконни строежи или на части от тях.

Страни в производството по оспорване на заповеди издадени по този ред са административният орган и адресата на заповедта, лице от кръга на лицата, посочени в § 3, ал.1  от Допълнителните разпоредби на Наредба № 13/2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

В случая “Бургас 2013” АД, гр.Бургас не е адресат на оспорената заповед,  за когото тя да създава задължения да премахне строежа.

Съгласно разпоредбата на § 3, ал.1  от ДР на Наредба № 13/2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК адресати на заповедите по чл.225, ал.1 от ЗУТ са собствениците на терена, лицата с ограничено вещно право или извършителите на незаконния строеж. Това са и лицата, чиито права и/или законни интереси могат да бъдат засегнати от заповедите за премахване на незаконни строежи и които имат правен интерес от оспорването им.

Със Заповед № ДК-02-ЮИР-220/07.12.2011г. на началника на РДНСК Югоизточен район е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Ограда”, която е ситуирана в имоти с идентификатори 67800.4.80 – държавна собственост, 67800.4.43 (ПИ № 005289) – собственост на Н.С.С. и 67800.4.4-държавна собственост.

В сезиращата жалба се твърди, но не са представени доказателства че дружеството е собственик на имот с идентификатор 67800. 4.291, при съседи 67800.4.295, 67800.4.310, 67800.4.43, 67800.4.4, 67800.4.298, като оградата, чието премахване е наредено, частично огражда имота на дружеството. Така посочените обстоятелства не биха могли да обосноват правния интерес от направеното оспорване, тъй като не се твърди, че строежа е извършен от дружеството, че то притежава ограничено вещно право и/или се намира в негов имот. Дори и да се приеме, че действително констатирания незаконен строеж – ограда, огражда част от недвижимия имот собственост на дружеството, това не определя качеството на заинтересувана страна на „Бургас 2013” АД, в производството по премахване на незаконен строеж.

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че на основание чл.159, т.4 от АПК, жалбата на „Бургас 2013” АД срещу заповед № ДК-02-ЮИР-220/07.12.2011г. на началника на РДНСК Югоизточен район, следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Бургас 2013” АД, гр.***, представлявано от А.В. А. срещу заповед № ДК-02-ЮИР-220/07.12.2011г. на началника на РДНСК Югоизточен район.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 110 по описа за 2012г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: