ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 12.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети март                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер   110     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.20 часа се явиха:

 

За касатора – Ж.Д.П., редовно призован, явява се адвокат В.Г., редовно упълномощена.

Ответникът – Началник на Районно полицейско управление – Поморие, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Г. – Поддържам жалбата. Моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение изложеното в писмената защита. Няма да соча допълнителни доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Г. – Няма да крия, че не съм специалист и че не съм водач на МПС.  Считам, че и за непредубеденият човек този акт се явява незаконосъобразен. Липсват доказателства доверителят ми да е извършил това  нарушение. Най-малко щеше да има следи по автомобила от кръв или трупа на животното. То внезапно е изкочило пред автомобила, ударило се в него и е избягало. Той е повикал контролните органи за съставяне на протокол за претърпяна щета. А вместо това му съставят акт за това, че се е движил с несъобразена скорост и виновно е причинил ПТП. Правим възражение, че липсват смекчаващи вината обстоятелства, които да послужат за отмяна на наказателното постановление. Моля да отмените обжалваното решение и наказателното постановление с наложените в него несправедливи санкции.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. В хода на развилото се пред първоинстанционния Поморийски районен съд производство не са събраните такива доказателства, от които да е видно, че касаторът действително е осъществил нарушението на чл. 20 ал. 1 от ЗДвП, като при движение с несъобразена скорост е блъснал внезапно излязло на пътя безстопанствено животно. Както в АУАН, така и в наказателното постановление, никъде в цялата преписка не е посочена скоростта, с която се е движил касатора и тази скорост дали е съобразена с пътните условия. Намирам за процесуално нарушение това, че не е посочено точно извършено нарушение. Както административнонаказващият орган, така и първоинстанционния съд не са обсъдили наличието на предпоставки, обуславящи извод за случайно събитие по смисъла на чл.15 от ЗДвП, а именно - касаторът дали е имал обективна възможност да предотврати настъпилото събитие. Не на последно място споделям доводите, че съответното ударено животно по време на съставяне на акта е липсвало, няма доказателство това дали е така. Намирам жалбата за основателна и като такава моля да бъде уважена, а решението на Районния съд като неправилно и незаконосъобразно следва да го отмените.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: