О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2341     Година    07.10.2008    Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на дeвети  септември две хиляди и осма година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

 

Секретар Й.Б. 

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Д., административен характер                  дело номер  110 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба на А.С.С. *** против отказ на кмета на община Царево за подписване на договор за прехвърляне на п-л Х, в кв.19 по плана на с.Лозенец, общ.Царево. С жалбата се прави искане да се отмени отказа и да бъде задължен кмета на община Царево да подпише договор за прехвърляне на парцела. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържат жалбата, ангажират доказателства и молят да бъде уважена.

Ответникът по жалбата – Кмета на община Царево редовно уведомен, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, и моли да бъде прекратено производството, като недопустимо, евентуално да се отхвърли жалбата, като неоснователна.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид събраните в хода на производството доказателства, намира за установено следното:

С молба вх.№ 96-00-1383/05.08.1997г. (л.13 от делото) до областен управител на област Бургас, жалбоподателя е поискал да му бъде разрешено да закупи 420 кв.м. земя, представляваща парцел Х, кв.19 по плана на с.Лозенец, представляваща дворно място с построена сграда. Към молбата са приложени Договор за отстъпено право на строеж от 29.11.1983г. (л.14 от делото), скица на имота № 735/29.07.1997г. (л.15 от делото), нотариален акт (л.16 от делото). С протокол от 12.09.1997г. (л.17 от делото) на комисия назначена със заповед № РД-10-98/01.07.1997г. на областен управител – Бургас е разгледана преписката и е изразено становище за допускане на продажба по базисни цени. Със заповед № РД-12-966/14.10.1997г. (л.19 от делото) на областен управител на Бургаска област, жалбоподателя е определен за купувач на имота и е определена цена в размер на 24 276 лв.. В преписката се съдържа и писмо изх.№ 96-00-1383/11.02.2000г. до жалбоподателя, с което е поканен да се яви в областна управа гр.Бургас за връчване на заповедта с която е обявен за купувач (л.37 от делото). Приложена е бланка с която е върнато обратно писмо с печат “Лозенец” 15.02.2000г., в което е отбелязано че получателя е преместен на друг адрес (л.42 от дело). С протокол от 07.09.2000г. са предадени преписките със ОПС върху парцели в община Царево. С писмо изх.№ МЖ-01-192/29.01.2001г. на община Царево (л.33 от делото), жалбоподателя е уведомен, че по повод молбата му за придобиване право на собственост върху общинска земя на основание ПМС 235/96г. е необходимо да се снабди с данъчна оценка на имота. Писмото е изпратено по пощата, но не е получено, тъй като получателя е преместен на друг адрес, видно от пощенския плик и бланката от пощенската служба (л.35 от делото). С молба вх.№ МЖ-01-2823/19.11.2007г. до кмета на община Царево, А.С.С. е поискал да се финализира преписката и сделката, като се подпише договор за продажба на парцела. В нея също се посочва, че след като се е запознал със заповед № РД-12-966/14.10.1997г.на областен управител на Бургаска област, с която е определен за купувач на имота, е внесъл определените суми по сметките на община Царево, кметство Лозенец и на областна управа гр.Бургас. С жалба вх.№ МЖ.02-202/13.12.2007г. (л.24 от делото) е обжалван мълчалив отказ на кмета на община Царево, като с нея се иска да се отмени отказа и той да бъде задължен да сключи договор за прехвърляне на собствеността на парцела. С писмо изх.№ МЖ-01-2823/13.12.07 (л.9 от делото) на кмета на община Царево е посочено, че не са налице основания за сключване на договор, като така направения отказ е обжалван със жалба вх.№ МЖ 02-212/28.12.2007г. (л.2 от делото). В жалбата се поддържат исканията изложени в първоначалната жалба срещу мълчаливия отказ.   

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално недопустима, макар и подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, по следните съображения.

Предмет на производството е отказа на кмета на община Царево за  сключване на договор за продажба на УПИ Х, в кв.19 по плана на с.Лозенец, общ.Царево по реда на §1 от ПЗР на ПМС 235/1996г. (отм.). Съгласно §1 от ПЗР на ПМС 235/1996г. (отм.) български граждани, придобили право на строеж върху държавна или общинска земя до 13 юли 1991г. за построяване на жилищна сграда за задоволяване на жилищни нужди в границите на населените места и с действаща дворищна регулация или включени в околовръстния полигон на населеното място, могат да подадат молба за придобиване на право на собственост върху земята до областния управител, съответно до кмета на общината, по местонахождението на имота. Жалбоподателя е упражнил своето субективно право и е подал молба до областния управител на област Бургас да придобие правото на собственост върху земята, върху която му е учредено право на строеж през 1983г.. В съответствие със законовите си задължения областния управител е провел процедурата и е издал съответната заповед още през 1997г., към който момент земята е била държавна собственост, но всички направени опити да бъде връчена заповедта са били неуспешни. По силата на нормата на §42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС (ДВ бр.99 от 1999г.) имота е станал собственост на община Царево, поради което и е изпратена административната преписка.

Видно от изложеното по своята същност продажбата на държавен, съответно общински недвижим имот по реда на ПМС № 235/1996г. (отм.) е сложен фактически състав, който включва административно-правни и гражданско-правни елементи. За да бъде сключен договор за продажба на недвижими имоти по този ред е необходимо да е налице влязъл в сила административен акт – заповед на областния управител, респективно на кмета на общината в която да е определен купувача, имота, върху който се прехвърля правото на собственост, цената и другите плащания. За да влезе в сила тази заповед е необходимо тя да е съобщена на молителя и той съобразно разпоредбата на §1, ал.7 от ПЗР на ПМС 235/1996г. да е заплатил определената цена. В настоящия случай е налице издадена заповед от областния управител № РД-12-966/14.10.1997г. с която жалбоподателя е определен за купувач, но тя не му е връчена, тъй като видно от приложените по делото доказателства, той не е открит на посочения от него адрес. С оглед разпоредбата на § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС (ДВ, бр. 96 от 1999 г.) имота предмет на заповедта е преминал в собственост на община Царево, на която е изпратена преписката по нейното издаване, като съобразно следващия § 43 тя следва да завърши производството. Ето защо след като не е завършено административното производството, компетентен да издаде заповедта към настоящия момент се явява кмета на общината, тъй като имота е станал общинска собственост по силата на закона, но на него не може да му се вмени като задължение да връчва заповеди издадени от друг административен орган и да сключва договори въз основа на тях. Негово задължение е да проведе и приключи процедурата по продажба на имота и след като издаде, съответно откаже да издаде заповед по този ред, тя ще подлежи на съдебен контрол.

Освен изложеното следва да се има в предвид, че с молба вх.№ МЖ-01-2823/19.11.2007г. жалбоподателя е отправил искане до кмета на община Царево за сключване на договор, което по своята същност не представлява искане за издаване на административен акт, затова и направения по него отказ не представлява административен акт по смисъла на чл.21 от АПК.

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че определението за даване ход на делото по същество следва да бъде отменено, жалбата да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.С. *** против отказ на кмета на община Царево за подписване на договор за прехвърляне на парцел Х, в кв.19 по плана на с.Лозенец, общ.Царево.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 110 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: