ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 04.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четвърти септември                          две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1109 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Макском-кейбъл“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от управителя на дружеството – инж. Н.Р..

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адвокат А., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Макском-кейбъл“ ЕООД против Заповед № РД-16-204/23.02.2017 г., издадена от кмета на Община Поморие, с която е  наредено да бъде премахнат преместваем обект – „Двустранен рекламно-информационен елемент /РИЕ/ тип „Пиза“, разположен на част от ул. „Княз Борис I“, гр. Поморие между осова т. 163 и осова т. 169, с координатни  точки х-4649340,458 и у–9597120,465, в ПИ 57491.509.37 по КККР на гр. Поморие, с искане за отмяна на заповедта като неправилна и незаконосъобразна.

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

Съдът УКАЗВА на ответника на основание чл. 170, ал. 1 от АПК, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Р.: Поддържам изцяло жалбата срещу Заповед № РД-16-204/23.02.2017 г. на кмета на Община Поморие.

Представям и моля да приемете писмени доказателства, а именно подадени фактури от дружеството-жалбоподател за печат, изработка, доставка, монтаж и демонтаж на рекламни пана - фактура № 108/19.12.2012 г., фактура № 204/14.06.2015 г., № 224/04.12.2015 г., № 239/25.04.2016 г и № 240/14.05.2016 г., както и разпечатки от счетоводни операции, отразяващи банкови плащания към Община Поморие за наем на мястото на билборда. За тези плащания, фирмата не притежава фактури, които да ги оправдаят, тъй като са от доста стар период. Има разпечатки на банката. Тези фактури показват, че община Поморие е собственик на билборда, и че го е ползвала от 2007-2017 г.

Моля съдът да даде възможност на ответника да предостави банкови счетоводни документи за тези плащания, тъй като са от 2007 и 2008 г. Не можахме да намерим тези документи, тъй като счетоводителят вече няма отношения с дружеството. Също така, ако съдът прецени, да изиска от общината да представи на база на тези плащания какви фактури са издадени на дружеството. Имаме устна уговорка с общината за рекламиране на тяхната дейност без да се плаща за това наем.

Относно становището на гл. архитект на Община Поморие, че за процесния билборд няма издадено разрешение, относно това твърдение моля, съдът да изиска от община Поморие да представи даденото разрешение за монтаж или съответно разрешение за стациониране, като в молбата ясно се вижда резолюцията от гл. архитект Рашков, за издаване на разрешение за стациониране.

Ответникът твърди, че няма издаденото разрешение, а ние твърдим, че такова е издадено на фирма „Макском кейбъл“ ЕООД. Представям приемо-предавателен протокол от 2009 г., от където е видно с подпис и печат на Община Поморие на тогавашния кмет г-н З., че общината е знаела чия собственост е билбордът.

 

АДВокат А.: От името на Община Поморие оспорваме жалбата, тъй като не са налице посочените основания за незаконосъобразност на процесния административен акт. Същият е постановен след констатация на Община Поморие, че се касае за РИЕ, който е поставен от жалбоподателя без разрешение за поставяне  и без да са спазени изискванията на разпоредбата на чл. 57 от ЗУТ. Изрично в заповедта е посочено, че поставянето на такъв РИЕ се извършва без знание на собственика или евентуално за предполагаеми наемни отношения, а в разпоредбата изрично е посочено - писмено съгласие на собственика на терена и писмен договор за наем. Такъв не е налице и не се представя като доказателство от жалбоподателя. Ето защо считам, че твърденията на жалбоподателя са неоснователни и заместването на писменото съгласие на собственика на терена Община Поморие или писменият договор за наем не става с представяне на неясни фактури. След извършена справка в Община Поморие установих, че е имало направено и депозирано искане от жалбоподателя за издаване на разрешение, но за кои рекламно-информационни елементи не е ясно. Също така процедурата не е завършена въобще с Разрешение за поставяне. Оспорваме всички представени фактури, които не касаят процесния административен акт, а именно да се премахне процесният обект. Считам, че жалбоподателят до известна степен злоупотребява с правата си. Тези фактури бяха представени по друго административно дело № 1108 от 2017 г. на Административен съд гр. Бургас за други рекламно-информационни елементи, с твърдения, че е плащано с тези фактури и за тях. Това не е свързано с никакъв наем или знание от Община Поморие. Устните договорки са без значение. По разпоредбата на чл. 57 от ЗУТ считам, че процесният административен акт е законосъобразен.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Р.: В приемо-предавателния протокол, който представих е видно, че става въпрос за шест броя рекламни билборда. Община Поморие е издала заповед за премахване на три билборда, а видно от молбата, подадена от нас е поискано позициониране на три броя рекламно-информационни елемента. Процедурата е към неизвестен извършител, като по този начин ми се нарушава правото на защита. Твърдя, че Община Поморие е знаела кой е собственикът на тези билбордове.

 

АДВокат А.: Представените доказателства от жалбоподателя не сочат дори за кои рекламно-информационни елемента се касае и къде те са поставени и съответно дали с разрешение или без.

 

Съдът по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда, както и днес представените по делото от управителя на дружеството-жалбоподател писмени документи: приемо-предавателен протокол № 6/03.12.2009 г., фактура № 108/19.12.2012 г., фактура № 204/14.06.2015 г., № 224/04.12.2015 г., № 239/25.04.2016 г и № 240/14.05.2016 г. и два броя разпечатки от счетоводни операции, отразяващи банкови плащания към Община Поморие. 

 

Като намери, че следва да уважи искането на жалбоподателя за представяне на допълнителни доказателства по делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Дава възможност на жалбоподателя в срок до следващо съдебно заседание да представи  по делото фактури и банкови извлечения за извършени банкови операции по плащане на наем за билбордовете.

 

Като намери, че следва да остави без уважение искането на жалбоподателя да се задължи ответника да представи мотивиран отказ или разрешение за поставяне на рекламно съоръжение предвид данните по делото, че такива документи не са открити в общината,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без уважение искането на жалбоподателя да се задължи общината да представи мотивиран отказ или разрешение за поставяне на рекламното съоръжение.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.10.2017 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: