ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 30.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На тридесети октомври                          две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1109 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Макском-кейбъл“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от управителя на дружеството – инж. Н.Р..

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно в съдебно заседание.

 

По хода на делото:

Г-Н Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА днес постъпила молба от пълномощника на ответника адвокат А., с препис за жалбоподателя, с която изразява становище по съществото на спора, моли за оставяне без уважение жалбата, претендира присъждане на разноски по делото и прилага за сведение съдебна практика на Административен съд – гр. Бургас по сходни казуси.

Съдът  предоставя препис от молбата на жалбоподателя.

 

Г-Н Р.: От представената с жалбата като доказателство заверена от община Поморие скица за издадено разрешение за позициониране, находяща се на л. 47-48 от делото, е видно, че позицията на процесното РИЕ е 3. Това видно е виза за позициониране на съоръжението.

Възразявам срещу твърдението на община Поморие, по-конкретно на твърдението на М.М., че до настоящия момент – 10.01.2017г., не са сключвани договори за наем на заетите от процесния РИЕ общински площи – л. 42 по делото.

Представям и моля да бъдат приети като писмени доказателства платежно нареждане от 25.03.2008 г. с плащане към Общинско предприятие СПОПТ Поморие, като основание за това плащане е договор за наем № 172/22.10.2007 г., съответно и платежни нареждания от 15.09.2008 г. и от 22.01.2009 г. , както и справка с изх. № 44/27.03.2009 г. от същото общинско предприятие и подписана от М.М. за плащане на „МАКСКОМ-КЕЙБЪЛ“ ЕООД към Община Поморие към 31.03.2009 г. Представените доказателства сочат, че Община Поморие има сключен договор с „МАКСКОМ-КЕЙБЪЛ“ ЕООД, съответно за да стигне до сключването на такъв договор  е издадено строително разрешение по чл. 57, ал. 1 от ЗУТ.

Моля съдът да задължи община Поморие да предостави договор №172/22.10.2007 г., тъй като ние не може да го представим в днешното заседание. Този договор доказва, че общината има писмено съгласие за отдаване на терен под наем за позициониране на процесния РИЕ.

Други доказателства няма да представям.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените писмени документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание платежни нареждания от 25.03.2008 г., от 15.09.2008 г. и от 22.01.2009 г., както и справка с изх. № 44/27.03.2009 г., подписана от М.М..

ПРИЛАГА за сведение приложената към становището на адвокат А. съдебна практика.

 

Съдът намира, че искането за изискването на посочения договор следва да бъде оставено без уважение като неотносимо към предмета на спора, тъй като договорът не замества издадено по надлежния ред разрешение за поставяне на процесното РИЕ, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за изискване от ответника на допълнителни доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

Г-Н Р.: Моля да уважите жалбата и отмените заповед № РД-16-204/23.02.2017 г. на Кмета на община Поморие като незаконосъобразна.

Моля да ми предоставите възможност да представя подробно писмено становище в определен от Вас срок.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ , че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ възможност за представяне на писмени бележки в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: