ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,09.10                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На девети октомври                                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1109 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТЕТБРЮЛЕ” ЕООД, редовно уведомен, за него се явява лично управителят В.К. с адв.С..

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М..

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.С.: Няма процесуални пречки и моля да дадете ход на делото.

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме да се изслуша вещото лице в днешно съдебно заседание.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

В.Д.М. – български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам.

 

Адв.С.: Нямам въпроси към вещото лице. Прочел съм експертизата, запознат съм с нея, подробно е описано всичко. Да се приеме заключението.

Юрисконсулт М.: Нямам въпроси. Моля вещото лице да направи само едно уточнение: На стр.16-17 от експертизата, относно дневниците за  покупки, считам, че следва да бъде записано „дневниците за продажби”.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, точно така. Допуснал съм техническа грешка. Следва да се чете „дневници за продажби”.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 1000 лева платими, както следва:

300 лева платими от внесения депозит, а разликата от 700 лева платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.С.: Нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт М.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава думата по същество.

 

Адв.С.: Изцяло поддържаме депозираната от нас жалба. Моля да отмените ревизионния акт, потвърден с решение, като по безспорен начин е доказано, че представляваното от мен дружество е осчетоводило всички налични фактури и документи, което е открило и вещото лице и същите са приложени към делото. Всички фактури и документи са осчетоводени съгласно ЗДДС. Представени са всички справки-декларации по надлежния ред. Това е отразило и вещото лице в заключението.

         В тази насока моля изцяло за отмяната на ревизионния акт и ни присъдите разноските съгласно приложения договор за правна помощ.

         Ще представя писмена защита.

         Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите обжалвания ревизионен акт като законосъобразен и правилен.    Ще представя писмени бележки.

         Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 1338 лева.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: