Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер               1000/07.11.2008г.           град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на девети октомври септември две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Т.Е.

        Членове:   1. П.С.

                            2. Ю.Р.

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор С. Х. като разгледа докладваното от съдия Е. касационно наказателно административен характер дело номер 1109 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изречение ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208 – чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на БТД “Глобал турс“ АД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.”Одрин” № 15, представлявано от П. В. М. против решение № 74/13.05.2008г., постановено по НАХД № 405/2007г. по описа на Районен съд – гр.Несебър, с което е потвърдено Наказателно постановление № 8088/30.10.2007г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна Дирекция “Контрол на пазара” в КЗП и наложената на търговеца имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.77 от Закона за туризма за нарушаване на чл.50, ал.4 от същия закон. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията си касаторът не представя доказателства.

Ответникът – директор на РД на КТЗП – гр.Бургас се представлява в съдебно заседание от юрисконсулт Желязкова, която навежда доводи за отхвърляне на жалбата. Не представя доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

            Производството пред Несебърски районен съд е образувано по оспорване на БТД „Глобал турс” АД против наказателно постановление № 8088/30.10.2007г., издадено от ответника по касация, с което на търговеца е вменено нарушение на чл.50, ал.4 от Закона за туризма и на основание чл.77 от същия закон му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр.Несебър потвърждава атакуваното постановление. Приема за установено, че на 23.08.2007г. касаторът извършва туристическа дейност в хотел „Карина бийч” в к.к. „Слънчев бряг” без да има поставено на видно място временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Релевантните за спорното правоотношение юридически факти са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства. Въз основа на тях е формиран извод за правомерно наложена санкция.

            Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на НРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

            Съгласно разпоредбата на чл.50, ал.4, вр. с ал.3, вр. с чл.52, ал.3 от ЗТ на лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за срок до три месеца, което се поставя на видно място в обекта. Неизпълнението на предписаното в цитираната норма поведение е скрепено с имуществена санкция, която е регламентирана в чл.77 от ЗТ.

В настоящия случай касаторът не оспорва, че стопанисва проверявания обект и към момента на проверката временното удостоверение не е поставено на видно място, а твърди, че причината за осъщественото деяние е наличието на техническа грешка в сертифициращият документ. Сезираният касационен състав намира, че наведеното фактическо основание не може да се квалифицира като изключващо отговорността обстоятелство. Атакуваното съдебно решение е постановено при изяснена фактическа обстановка и правилно приложен към нея материален и процесуален закон. Изводите на първоинстанционния съд относно правнозначимите факти са съответни на събрания по делото доказателствен материал, а в настоящото касационно административно производство не се сочат убедителни доводи, които да ги променят. Поради това не са налице основанията за отмяна на обжалваното решение и същото следва да се остави в сила.

Водим от горното и на осн. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 74 от 13.05.2008г., постановено по НАХД № 405/2007г. по описа на Районен съд – гр.Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 8088/ 30.10.2007г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към КЗП и наложената на БТД „Глобал турс” АД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул. „Одрин” № 15, представлявано то П. В. М. имуществена санкция в размер на 500 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...