ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 27.06.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми юни                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 1108 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МАКСКОМ КЕЙБЪЛ“ ЕООД, редовно призован,  представлява се лично от управителя Николай Райков.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Поморие, редовно призован, се явява адвокат А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу заповед № РД-16-203/23.02.2017г. на кмета на Община Поморие за премахване на преместваем обект: „Двустранен рекламно-информационен елемент тип „Пиза“, разположен върху позиция №110 по одобрена схема, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57491.502.481 по КККР на Община Поморие“.

Органът е представил административната преписка, по която е издадена оспорената заповед.

УПРАВИТЕЛЯТ РАЙКОВ: Поддържам изцяло жалбата срещу Заповед № РД-16-203/23.02.2017 г.

Представям и моля да приемете писмени доказателства за печат, монтаж и демонтаж на рекламни пана, за изработка, доставка за клиенти в община Поморие - фактура № 108/19.12.2012 г., фактура № 204/14.06.2015 г., № 224/04.12.2015 г., № 239/25.04.2016 г и № 240/14.05.2016 г., както и разпечатки от счетоводни операции, отразяващи банкови плащания за наем на билборда. За тези плащания, фирмата не притежава фактури, тъй като са от доста стар период. Има разпечатки на банката. Тези фактури показват, че община Поморие е собственик на билборда, и че го е ползвала от 2007-2017 г. Имаме устна уговорка за рекламиране на тяхната дейност без да се плаща за това наем.

Моля, съдът да даде възможност, ответникът да предостави банкови счетоводни документи за тези плащания, тъй като са от 2007 и 2008 г. Не можахме да намерим тези документи, тъй като счетоводителят вече няма отношения с дружеството. Също така, ако съдът прецени, да изиска от общината да представи на база на тези плащания какви фактури са издадени на дружеството.

Съгласно становище на гл. архитект, че за процесния билборд няма издадено разрешение, относно това твърдение моля, съдът да изиска от община Поморие да представи даденото разрешение за монтаж или съответно разрешение за стациониране, като в молбата ясно се вижда резолюцията от гл. архитект Рашков, за издаване на разрешение за стациониране.

Моля да ми бъде дадена възможност да ангажирам гласни доказателства, като допуснете служител на община Поморие, в качеството на свидетел, в условията на довеждане, който ще установи обстоятелството, че има издадено строително разрешение, и че община Поморие е ползвала билбордовете, което доказва, че община Поморие знае, че е собственик на билбордовете, и че общината е търпяла съществуването на билбордовете.

          АДВ. А.: От името на община Поморие ще Ви моля да оставите без уважение жалбата. По настоящото дело следва да се установи дали се касае и на първо място какво представлява този рекламен елемент, като съответно от представените доказателства и преписка се установи, че се касае за изпълнение, което представлява рекламен елемент по смисъла на §5, т. 81 от ДР на ЗУТ. А след като това е рекламен елемент, съответства разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, която изисква съответното разрешение за разполагане на съответния рекламен елемент. Сам жалбоподателят посочва, че този рекламен елемент е разположен в терен, който е общинска собственост – т.е., не е собственост на жалбоподателя, а в случая след като теренът е чужд, е необходимо съгласие на собственика или поне жалбоподателят следва да представи договор за наем за поставяне на този рекламен елемент. Правени са съответно обяви, съобщения и в крайна сметка имаме обявление, което е поставено по реда на §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ.

В случая твърденията на жалбоподателя относно представените фактури в днешно съдебно заседание, че не означават кой е поставил и изградил този рекламен елемент, са несъотносими. Първо, оспорваме всички представени фактури, дори и с тях да е извършено изграждане на този рекламен елемент и на второ място, че аз закупувам материали и правя нещо, не ме прави собственик на рекламното изделие. Евентуално, може да се твърди, че е налице договор за изработка. От това, което виждаме е, че е започнала процедура и производство за издаване на разрешение за поставяне на рекламен елемент, но това производство не е приключило с издаване на разрешение за поставяне на този рекламен елемент. Считам, че искането на жалбоподателят следва да бъде оставено без уважение какви банкови преводи са правени за закупуване на части. Не мога да взема становище в този момент. Няма такъв елемент да изградиш и евентуално дори и за някакъв наем. Със свидетел не може да се установява има ли издадено разрешение по чл. 56 от ЗУТ или не. Това не се установява със свидетели. Този архитект на който се позовава жалбоподателят, на много места е издавал разрешения за поставяне.

Моля да ми се даде възможност ако допуснете свидетеля на жалбоподателя, евентуално след като направим справка да кажа дали е имало отношения между жалбоподателя и общината, плащан ли е някакъв наем, и какви са били взаимоотношенията.

Във връзка с искането на жалбоподателя да представи отказ на гл. архитект или писмено разрешение, започната е процедура, която не е завършена. Такива документи няма.

УПРАВИТЕЛЯТ РАЙКОВ: Твърдим, че имаме издадено разрешение от 2007 г. Ще го потърсим и ще го представим. Ако общината твърди, че няма издадено, то следва да има мотивиран отказ.

 

          С оглед направените от страните доказателствени искания, съдът намери, че следва да приеме представените писмени доказателства. Следва да даде възможност на жалбоподателя, в срок до следващо съдебно заседание да представи извлечение от банкови операции във връзка с твърденията за плащан наем на билбордове. Следва и да допусне искания до разпит свидетел за посочените обстоятелства, като му указва, че за факта на издаване на разрешение има писмени доказателства.

          По отношение на искането на жалбоподателя, да се задължи ответника да представи мотивиран отказ или разрешение за поставяне на рекламно съоръжение, съдът счита, че това искане не следва да бъде уважавано, тъй като процесуалният представител на ответника заяви в днешно съдебно заседание, че такива документи не са намерени.

 

          Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени в днешно съдебно заседание.

          ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя, в срок до следващо съдебно заседание, да ангажира писмени доказателства за извършени банкови операции по плащане на наем за билбордовете.

          ДОПУСКА до разпит един свидетел от страна на жалбоподателя при условията на довеждане в следващо съдебно заседание, като свидетелят следва да е служител на общината.

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя да се задължи общината да представи мотивиран отказ на гл. архитект, респективно разрешение за поставяне на рекламно съоръжение.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.09.2017 г. от 10.30 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.23 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: