ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.09.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети септември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1108 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МАКСКОМ КЕЙБЪЛ“ ЕООД, редовно призован,  представлява се лично от управителя Николай Райков.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Поморие, редовно призован, се явява адвокат А., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № РД-16-203/23.02.2017г. на кмета на Община Поморие за премахване на преместваем обект: „Двустранен рекламно-информационен елемент тип „Пиза“, разположен върху позиция №110 по одобрена схема, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57491.502.481 по КККР на Община Поморие“.

В предходното съдебно заседание на 27.06.2017 г., съдът допусна до разпит един свидетел от страна на жалбоподателя при условията на довеждане, който да е служител на общината, както даде възможност на жалбоподателя да представи посочени писмени доказателства.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ РАЙКОВ: Представям и моля да бъдат приети следните писмени доказателства: оборотна ведомост от 2008 г., оборотна ведомост на дружеството от 2009 г., данъчен амортизационен план от 2009 г. Тези писмени доказателства удостоверяват собствеността на билборда, че е на „Макском-кейбъл“ ЕООД. Представям и банкови извлечения от 22.01.2009 г. за заплащане от „Макском-кейбъл“ ЕООД към ОП „СПОПТ“ такса по договор, съответно банково извлечение от 15.09.2008 г. от „Макском-кейбъл“ ЕООД към ОП „СПОПТ“. Представям и отчет по сметка на „Макском-кейбъл“ ЕООД и приемо-предавателен протокол между Община Поморие, представлявано от тогавашния кмет и „Макском-кейбъл“ ЕООД. Представям писмените доказателства с копие за ответната страна.

Отказваме се от разпита на свидетеля, който е допуснат в предходно съдебно заседание, тъй като по делото има достатъчно събрани писмени доказателства.

АДВ. А.: От името на Община Поморие,  заявявам, че представените писмени доказателства, които се представиха в предходно съдебно заседание - фактури, така и представените в днешно съдебно заседание писмени документи са несъотносими към настоящия спор, тъй като не доказват за жалбоподателя обстоятелства, че тези поставяеми рекламно-информационни елементи са негова собственост, като по същество ще взема становище, че разпоредбата на чл. 57 от ЗУТ е категорична и тя посочва кога тези преместваеми рекламно-информационни елементи могат да се считат, че са на жалбоподателя. От представените преводни нареждания и фактури за плащания, от нито едно писмено доказателство не е видно, че се касае за тези преместваеми рекламно-информационни елементи.

 

          С оглед изявленията на страните, съдът счете, че следва да приеме представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, а тяхната правна стойност и относимост към спора, ще бъде преценена при постановяване на окончателния съдебен акт.

          Следва да бъде отменено определението, с което е допуснат до разпит свидетел в предходно съдебно заседание.

 

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от жалбата писмени доказателства, както и тези представени в днешно съдебно заседание.

ОТМЕНЯ определението си, постановено в предходно съдебно заседание за допускане до разпит на един свидетел от страна на жалбоподателя.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ РАЙКОВ: Моля да отмените заповедта на кмета на Община Поморие като незаконосъобразна. Представям подробно писмено становище. С жалбата е подадена съгласувана схема от експлоатационните дружества с молба за стациониране на три броя рекламно-информационни елемента. С оглед на това, Община Поморие е издала три заповеди така, че тази схема и представените доказателства показват, че собствеността на тези билбордове е на „Макском-кейбъл“ ЕООД и Община Поморие е знаела за тяхното съществуване и кой е собственик на тези билбордове.

АДВ. А.: Преди да взема становище по същество искам да изразя становище по казаното. За мен, жалбоподателят злоупотребява с правата си, тъй като представените фактури и други писмени документи се представят по другите две административни дела и във всяко твърди, че касае процесните рекламно-информационни елементи, а никъде не е посочен адрес, вид и че съответстват на тези, посочени в процесната заповед.

По съществото на спора: процесният административен акт е законосъобразен, тъй като разпоредбата на чл. 57 ЗУТ е категорична. В нея е посочено, че за да бъдат поставени такива рекламно-информационни елементи следва да има както писмено съгласие на собственика, така и писмени договори. В разпоредбата е посочено договор в писмен вид, а не да се представят фактури, от които някой да се досети или да предполага, че се касае за това, че Община Поморие знаела за тези рекламно-информационни елементи, или мълчаливо се е съгласяла, или е приемала наеми от жалбоподателя. Няма такава хипотезата в разпоредбата на чл. 57 от ЗУТ, няма такива съгласия от общината за тяхното поставяне, или че съществуват наемни отношения. Може да е започната в минало време по искане на жалбоподателя процедура за издаване на разрешение на Община Поморие, но тази процедура не е приключила и той не притежава разрешение за поставяне на тези обекти. Дори и да приемем, че посочват за тези рекламно-информационни елементи жалбоподателят като изпълнител и такъв, който да постави тези елементи, но не и че има разрешение да се ползва от тези елементи. Считам, че не е налице разпоредбата на чл. 57 от ЗУТ, че има разрешение за поставяне. Моля да оставите в сила процесния административен акт и без уважение жалбата.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

        СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: