ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести октомври                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1108 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

За жалбоподателите Община Хасково и гл.архитект на община Созопол се явява адвокат М., надлежно упълномощен.

За ответника- началник на РДНСК Югоизточен район се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

Явяват се вещите лица арх. Д.К. и инж. С.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне самоличността на вещите лица, както следва:

Арх.Д.С.К.- 63г., българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните.

Инж. С.Ж.И.- 59г., българин, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните.

Вещите лица предупредени за наказателната отговорност по чл.291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение. Обещават да дадат безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице К.: Представили сме заключение, което поддържаме.

Вещото лице К. на въпросите на адвокат М.: Сградата е в груб строеж, реализирана е на етап груб строеж. Въпросът за съществуващите сгради касае тези, които подлежат на реконструкцията. Видно от скицата и визата, тези постройки попадат в обхвата на строежа, те не съществуват на място, премахнати са, липсва и архитектурно заснемане на сградите, но приемаме, че са били паянтови, тъй като на скицата това е отразено. Предполагам, така са заснети по кадастъра. Нямаме поставен въпрос относно относимостта на становището от РИОСВ по ОВОС и поради това не мога да отговоря на този въпрос. Не ни е поставена и задача относно съответствието на изграденото с разрешението на строеж и визата, във вида който се вижда. В отговора на въпрос 4 сме посочили, че има несъответствие- визата е за „реконструкция на съществуващи сгради в сграда за персонала“, а в инвестиционния проект и разрешението е записано „реконструкция на съществуващи сгради и изграждане на сграда за персонала на почивен лагер „Смокини“ община Хасково“. Смисълът е различен. Разликата се състои в това, че съществуващи сгради трябва да се реконструират в сграда за персонала по визата, а в разрешението за строеж е да се изгради сграда за персонала. Не чрез реконструкция, като два отделни обекти. Не мога да отговоря изграденото на кое съответства. На място е изградена сграда за персонала. Не се откри документация за съществуващите сгради в община Созопол. В Хасково не сме ходили, ако имат някакви планове от Община Хасково би следвало да се представят по делото.

Вещото лице И. на въпросите на адвокат М.: Относно водоснабдяването на обекта: има площадков водопровод и канализация, която е съществувала преди издаване на строителните книжа. Има партида, има площадка. Проектът в частта за ВиК е изготвен на база потребление и отпадно водно количество за денонощие за 55 човека, съгласно новия проект, а при съществуващото положение- преди реконструкцията има сгради за инвентар, което при всички случаи би се стигнало до разлика в количеството на вода. Това е капацитетът на съществуващия водопровод. Проектът не предвижда нещо различно. Външно захранване не съм установил, понастоящем строежът е водоснабден за технологично строителни нужди. Имало е водопровод за питейни нужди. Техническото предназначение на обследването е основно за конструктивната годност на сградата, на съществуващата сграда, на конструкцията на съществуващата сграда. Ако сградите са полумасивни, те имат конструкция. Под конструкция на сградата имам предвид съвкупност от конструктивни елементи, които дават преживаемост на сградата и носимост на сградата.

Вещото лице И. на въпросите на юрисконсулт А.: В проекта, част „конструкции“, никъде не беше отразено съществуващо положение на конструкциите и в тази връзка не мога да дам категоричен отговор дали се запазва нещо старо в конструкцията. Няма данни за това, което е било преди.

Вещото лице К. на въпросите на юрисконсулт А.: Видно е, че съществуващите сгради са с малка застроена площ, а новата сграда е с голяма застроена площ, не могат да съвпадат като очертания. В ситуацията новата сграда е върху позицията на старата, така е показано на архитектурния проект. На скицата от СГКК с № 4461 от 06.02.2016г. (л.69) е отбелязано с успоредни хоризонтални щрихи, без да са указани точни размери и отстояния. Това е твърде неясно указано застрояване, петното за застрояване е това с щрихите, върху съществуващото.

Юрисконсулт А.: Нямам други въпроси. Моля да приеме заключението на експертизата.

Прокурор СТОЯНОВА: Нямам въпроси към вещите лица. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ приема заключението на комплексната съдебно-техническа експертиза и определя на вещите лица възнаграждение в размер на по 350 лева, съобразно представените справки-декларации, от които 350 лева, платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА община Хасково да заплати остатъка от 350 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат М.: Имам две доказателствени искания във връзка със застъпената теза от двете вещи лица, че не могат да установят първоначалното положение на сградите. Ще моля да ми дадете възможност да представим допълнителни доказателства, вкл. намиращи се такива в Община Хасково, както и да сочим гласни доказателства относно завареното съществуващо състояние на сградата, предмет на строителното петно по визата. Второто доказателствено искане е допускането на допълнителна експертиза с поставен допълнителен въпрос към вещо лице, касаещ довода в мотивите на заповедта, а именно, че в съобразителната част на разрешението на строеж липсва задължителен реквизит посочване на съгласувателни актове на РИОСВ. Ние твърдим и сме представили доказателства, че за строежа има съгласуване на инвестиционното предложение и с Басейнова дирекция и с РИОСВ Бургас, поискани от възложителя Община Хасково и дадени с решение БС-43-ПР от 29.08.2014г. на директора на РИОСВ Бургас. Ако административният орган твърди, че те липсват и не се отнасят за този строеж, ще ви моля да ми дадете възможност да поставя въпрос на вещото лице да отговори тези становища касаят ли строежа и на следващо място, чрез съдебно удостоверение да се снабдя с отговор от РИОСВ отнася ли се за инвестиционното предложение това съгласуване, дадено с решение БС-43-ПР от 29.08.2014г. на директора на РИОСВ Бургас. Моля експертизата да отговори на въпроса: посочените от нас съгласувателни становища на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, офис Бургас и на РИОСВ Бургас, отнасят ли се за процесния строеж. Ако ответната страна не спори, че има такива съгласувателни становища и ако признае, че същите са за процесния строеж, няма да имам искания.

Юрисконсулт А.: Моля да приемете три броя справки за процесните сгради, предоставени от СГКК Бургас, в които е нанесено предназначението на сградата, както и застроените площи. Представям също и моля да приемете, че видно от обяснителната записка, процесният строеж касае застроена площ от 458 кв.м., която е многократно в повече от съществуващите на място, видно от представените в днешното съдебно заседание доказателства. В тази връзка моля да приемете същите по делото. Относно направените доказателствени искания на жалбоподателя заявявам, че административният орган при постановяване на процесната заповед и установените нарушения, не се е позовал на разпоредбата на чл.143, ал.1, т.4 от ЗУТ. Описаното в заповедта касае разпоредбата на чл.149, ал.5 от АПК - не са изписани задължителните реквизити и основания, които трябва да бъдат вписани в разрешението за строеж. В тази връзка - предоставям на съда. Относно направено искане за допускане на гласни доказателства, тъй като не стана ясно какви са свидетелите и какви факти ще се доказват чрез разпита им- предоставям на съда.

Адвокат М.: Моля да ми предоставите срок да се запозная с сега представените доказателства, касаещи нанасянето на обектите в кадастралната карта.

Прокурор СТОЯНОВА: Да се приемат представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства от ответната страна. Да се уважи доказателственото искане на жалбоподателя относно представяне на допълнителни писмени доказателства, както и искането за разпит на свидетели.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставената в днешното съдебно заседание от адвокат М. задача.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж. С.И..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 120 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя община Хасково да сочи допълнителни доказателства и да заяви становище по представените от ответната страна доказателства.

ДА СЕ ИЗДАДЕ поисканото от пълномощника на жалбоподателя съдебно удостоверение, след внасяне на съответната държавна такса.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.11.2016г. от 11.00ч за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.13часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: