ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети януари                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1108 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.32 часа се явиха:

 

За жалбоподателите Община Хасково и гл.архитект на община Созопол се явява адвокат М..

За ответника- началник на РДНСК Югоизточен район се явява юрисконсулт А..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат М.: Водя свидетел, който моля да бъде допуснат до разпит. С показанията му ще сочим обстоятелства по изграждането на почивен лагер „Смокини“, собственост на община Хасково, за който вещите лица не можаха да дадат отговор, поради липсващата документация относно изграждането на сграда в сграда. Свидетелят е Я. В., директор на дирекция „Общински имоти“ при община Хасково.

Юрисконсулт А.: Поддържам становището си от предходно заседание, като се противопоставям на така поисканите от процесуалния представител на жалбоподателя гласни доказателства, тъй като считам, че същите са неотносими към предмета на спора.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Не възразявам да бъдат събрани поисканите гласни доказателства, а същите следва да бъдат ценени при произнасянето с крайния съдебен акт.

 

СЪДЪТ, намира направеното от пълномощника на жалбоподателя доказателствено искане за основателно, като счита, че показанията на водения свидетел, ще спомогнат за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателите свидетел.

 

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

Я.Д.В., родена на ***г. в гр. Хасково, българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения с ответника. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелката В.: Работя като директор на общинско предприятие „Спорт и отдих“ при община Хасково, която стопанисва почивен лагер „Смокини“, в община Созопол.

 

Свидетелката В. на въпросите на адвокат М.: Имам впечатления от почивния лагер „Смокини“, в гр. Созопол, имам документация за него. Лагерът е построен през 1979г. Тази сграда, която е предмет на преустройството, представляваше складови помещения и помещения за персонала на лагера. Имам и мога да покажа на съда схема на съществуващия лагер. Тази схема е работна схема на съществуващите сгради в лагера и е направена върху съществуваща скица. От миналата година съм на работа и я заварих тази схема. Сградата е до самия вход на лагера. Намира се до северния вход, в дясно. Това беше помещение за персонал и имаше складови помещения. Сега е изградена наново. Преди бяха постройки с основа фундамент от бетонна конструкция, които постройки се ползваха за нощуване на персонала и за складови помещения, като входовете бяха три, но на една дълга редица- един за персонала, един за складовите помещения и вход за работилницата. Фундаментът беше стоманобетонен, но сградите бяха с дървена конструкция. Сега фундаментът е същият, но на същото място е изградено с тухли, надзидано е. В момента не ползваме постройката, защото е на груб строеж, няма прозорци, няма врати и покрив, така поне я заварих. Тухлите са върху старата основа. Основата стои, фундаментът стои и сега е изградено с тухли.

Свидетелката В. на въпросите на юрисконсулт А.: Работила съм към община Хасково от 2004г. до 2011 г. и от м.февруари миналата година, м.февруари 2016 г. отново започнах работа. Не съм виждала разрешението за строеж и реконструкция. През  2014 г. не съм била там на работа и не зная какви документи има издадени. Самият лагер съществува от 1979 г. Бетоновата плоча си стоеше, по времето, в което аз бях директор. Това е за периода от 2004 до 2011г. и през този период помещението сме го ползвали за персонала, постройката беше като сглобяема. В периода, когато работих като управител, в сезона, когато имаше почиващи, ми се е налагало почти на 10 дни да пътувам до там. Ние сме общинско предприятие и само стопанисваме базата.

Свидетелката В. на въпросите на прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Сградите си съществуват оттогава. Освен тази сграда нищо друго не е реконструирано.

 

Адвокат М.: Нямаме други доказателствени искания. Уточнявам, че наред с повдигнатите възражения в жалбата, поддържам и такова, което е за нищожност на заповедта по чл. 216, ал.7 от ЗУТ, като издадена след изтичане на срока, визиран в чл. 216 от ЗУТ и поради това същата е нищожна, поради липса на за времева компетентност. В тази връзка, отчитайки, че с разпореждане от 15.07.2016г. на Върховен административен съд, общо събрание на ІІ колегия, е образувано тълкувателно дело №4/2016г. по повод противоречива практика за произнасяне в 15-дневен срок по чл.216, ал.7 от ЗУТ, инструктивен ли е или преклузивен, то ви моля за спиране хода на настоящото дело, поради преюдициалната зависимост не във фактите, а в тълкуването на закона и евентуално задължително указание на ВАС по тълкуване на разпоредбата. Прави впечатление, че в това разпореждане на тълкувателното дело се сочат определения на самия ВАС, че срокът е преклузивен, ерго произнасянето след петнадесетия ден е нищожно. В този смисъл правя това искане. Такава възможност ще стои и пред касационната инстанция, отчитайки и стремежът на настоящия съд към еднаква практика.

Юрисконсулт А.: Противопоставям се на така направеното искане за спиране на настоящото съдебно производство, тъй като на първо място считам, че е неотносимо цитираното тълкувателно дело № 4/2016г. на ВАС. На второ място считам, че в настоящия случай не е налице основание за спиране, тъй като при издаване на процесната заповед е спазен този 15-дневен срок, така, че е ирелевантно дали ще се приеме за преклузивен срока.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Искането е неоснователно, считам, че срокът, визиран в ЗУТ, е преклузивен.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните и съобрази разпоредбите на закона, намира за неоснователно направеното искане за спиране на настоящото съдебно производство. Разпоредбата на чл.229, ал.1, т. 4 от ГПК изисква в същия или в друг съд да се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора. Преюдициален е този спор, по който със сила на присъдено нещо ще бъдат признати или отречени права или факти, релевантни за законосъобразността на обжалвания в настоящото производство административен акт. В конкретния случай такава връзка на преюдициалност няма. Наличието на образувано тълкувателно дело представлява основание за спиране единствено на касационното производство, съгласно нормата на чл.292 от ГПК, но тя не е приложима в първоинстанционното производство. Ето защо молбата за спиране на производството следва да се остави без уважение.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на пълномощника на жалбоподателите за спиране на производството по делото.

Определението е окончателно.

 

Адвокат М.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт А.: Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат М.: Моля да се уважат жалбите на главния архитект на Община Созопол и на община Хасково и да се прогласи за нищожна заповедта на началника на РДНСК ЮИР Бургас или евентуално да се отмени като незаконосъобразна. По същество считам, че липсват основания да се приеме, че са налице неотстранимо съществени пороци на строителни книжа, водещи до нищожност. Поради сложната материя на спора, моля за по-голям срок за представяне на писмена защита.

Юрисконсулт А.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбите като неоснователни. Считам, че доводите в тях не бяха доказани в проведените съдебни заседания, като моля да ми позволите в предоставен от вас срок да изложа подробни аргументи за законосъобразността на процесната заповед. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля да отхвърлите оспорването като неоснователно. Считам, че оспорената заповед е законосъобразна и не попада в хипотезата на чл.146 от АПК в нито една от посочените части. Мотивираните аргументи в заповедта сочат на различни основания, относими към понятието нищожност, потвърждава се и от експертните заключения, приети в настоящото съдебно производство. По тези посочени аргументи, моля за произнасяне в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: