ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шести юли                                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1108 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.09 часа се явиха:

 

За жалбоподателите Община Хасково и гл.архитект на община Созопол се явява адвокат М., надлежно упълномощен.

За ответника- началник на РДНСК Югоизточен район се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото.

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпили жалби от Община Хасково и от гл.архитект на община Созопол против заповед № ДК-10-ЮИР-23/28.04.2016г., издадена от началника на РДНСК ЮИР, с която е прогласена нищожност на разрешение за строеж № 144/01.10.2014г. изд. от гл. архитект на община Созопол.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните доказателствената тежест, както следва: ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат М.: Поддържаме и двете жалби и направените в тях оплаквания, като първата група касаят невъзможността административния орган – РДНК ЮИР Бургас да констатира нищожност по реда на административното обжалване, тъй като това според практиката на ВАС от 2008г. е предмет само и единствено на съдебния контрол. Това е довод от сезиращата жалба на община Хасково. Отделно от това твърдим, че липсват търдяните пропуски и те не са от такова естество, че да доведат до опорочаване на книжата и издаденото разрешение за строеж до степен на нищожност. Позоваваме се на практика на ВАС, кого един акт минава в нищожност. Твърдим, че строителните книжа, дори и да имат пороци, те са несъществени и не могат да не бъдат приведени в изправност. Представям от името на гл. архитект на община Созопол заверено копие от преписката по издаване и одобряване на инвестиционния проект, която е послужила и за издаване на разрешение за строеж. Тя не е по опис, не възразявам да се даде срок на страните да се запознае с нея, като заявявам, че ще искам възможност в закрито заседание да се произнесете по искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, във връзка с мотивите на заповедта и прегледа на строителната документация. Преписката съдържа разрешение за строеж, констативен акт за влизане в сила, писмо до РОНСК с обратна разписка за уведомяване, съобщение до община Хасково, разписки, доклад за оценка за съответствие, заявление на община Хасково за одобряване на проекта и инвестиционния проект- част архитектура, електро конструктивна, ВиК, геодезия и техническа част, план за безопасност и здраве. Визата е представена от административния орган.

Юрисконсулт А.: Оспорвам жалбата на кмета на община Хасково и жалбата на гл.архитект на община Созопол. Моля да приемете представената административна преписка от административния орган. Моля да ми предоставите срок, в който да се запозная с представените в днешното съдебно заседание преписка от процесуалния представител на жалбоподателите. Исках да направя искане да бъде представена от община Созопол тази преписка, но ответната страна вече я представи. Ние имаме претенция, че се касае и за нов строеж. Не възразявам да бъдат приети представените днес доказателства, но не мога да се запозная с тях на момента в този им обем в днешното съдебно заседание и да направя евентуално оспорване. Искането ни беше това, след като ги представят да имаме възможност подробно да се запознаем с тях и да дадем становище. Нямам доказателствени искания.

Прокурор СТОЯНОВА: Жалбата е процесуално допустима, подадена от заинтересовани старини, в законоустановения срок. Моля да приемете като доказателства по делото административната преписка на ответника, а що се касае до доказателствата, представени в днешното съдебно заседание от жалбоподателя главен архитект на община Созопол, моля да ни се даде възможност да се запознаем подробно с тези доказателства и да вземем становище по тях.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства по опис, приложен на л. 3 и л.4 от делото.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателите в 14- дневен срок да формулират въпроси към поисканата съдебно-техническа експертиза.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна и прокурора да се запознаят с представената днес преписка от гл.архитект на Община Созопол.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.10.2016г. от 10.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.42часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: