ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На десети октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1108 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „РИГЕЛ КОМЕРС” ООД, редовно уведомен, се явява адв. Т., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

         Явяват се вещите лица М.З. и Х.Х..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството по настоящото дело е образувано по жалба на „РИГЕЛ КОМЕРС“ ООД срещу Ревизионен акт № 021302077/06.01.2014 г., поправен с Ревизионен акт № 1401746/05.02.2014 г. от орган по приходите при ТД на НАП - Бургас, потвърдени с Решение № 109/04.04.2014г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Бургас при ЦУ на НАП.   

В съдебно заседание на 04.07.2014 г. съдът допусна до разпит двама свидетели в условията на довеждане от страна на жалбоподателя, както и допусна извършването на съдебно-техническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза, които са изготвени и представени по делото в срок.

 

АДВ. Т.: Не водим за разпит допуснатите свидетели за днешно съдебно заседание. Отказвам се от техния разпит. Да се пристъпи към разпит на вещите лица.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се пристъпи към разпит на вещите лица.

 

Съдът СНЕМА самоличността на вещите лица както следва:

М.Д.З. – ** г.

Х.К.Х. – ** г., българи, български граждани, неосъждани, без дела и родство със страните, предупредени за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по съдебно-икономическата експертиза - М.З..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение на всички фактури сте посочили, че констатациите са Ви на база на РД, тъй като сте записали на стр. 3 фактурите с доставчик „Ен енд Би” ООД, което видно от РД са отразени. Въпросът ми е означава ли, че вашите констатации се припокриват с констатациите в РД?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В отговора на задача № 3 проверката, която съм извършил по ревизионния доклад и съответно ревизионния акт, където видно от доклада и ревизионния акт всички процесни доставки са описани като отразени в счетоводството на доставчиците, като същите са осчетоводени и съответно е начислен ДДС. Говоря за преките доставчици.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Запознати ли сте с преките счетоводства на тези доставчици?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм имал задача да посетя на място процесните доставчици, тъй като констатациите на ревизиращия орган е достатъчно основание да се приеме, че същите доставки са отразени в тяхното счетоводство. Констатациите ми са идентични с тези в ревизионния доклад.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

 

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице З., като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лв., платими в рамките на внесения депозит.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по съдебно-техническата експертиза.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Вие сте констатирали, че резервните части и материали са вложени в автомобилите. Влагането на тези части технологично необходимо ли е с оглед спецификата на автомобилите и на пробега, за да може автомобилите да функционират?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вложените части и материали са свързани с изминатия пробег, а видно от приложената справка тези 10 броя автомобили са изминали над 1 500 000 км, като се има предвид, че 4 от тях са продадени и много по-рано са минали 4-5 хиляди километра, а останалите са минали по 250-270 000 км. Автомобилите харчат гориво, масло и части и това зависи от определения пробег на автомобилите. Ако не се вложат съответните части и консумативи, автомобилите ще се повредят.

ВЪПРОС НА АДВ. Т.: За извършването на това текущо обслужване нужна ли е кадрова обезпеченост  - инженер или тези части могат да се вложат в автомобилите от лице без специфичната квалификация, например инженер „ДВГ”?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Описаните операции по заявките и протоколите, които ми бяха представени са такива, че не изискват специфична квалификация и би могло да бъдат извършени от самите водачи и механикът, който се намира в гаража. Освен това някакви специфични инструменти не са необходими, но от проверката, която извърших, установих, че „Ригел комерс” ООД има сервизен автомобил, имат автомобил, който е оборудван с необходимите инструментални сандъци с инструменти. Тези инструменти са достатъчни за тези операции. Имат сключени договори и за този период са били обслужвани в „Скания България”, има и плащания. По-сложните операции са извършвани в специализирани сервизи. За смяна на маслата е използван сервиза на „Братя Георгиеви”. Има за това договор.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Може ли да обясните една част, която е вложена в товарния автомобил, може ли кажете кога тя е поставена или само установявате, че има такава част?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, това е така. До 1990 г. в България действаше системата на плаващите ремонти. Тази система отпадна и сега се действа по друг начин – когато автомобилът има нужда от обслужване. Тези части, които видях са за тази марка автомобили, но не мога да кажа кой автомобил е сменян, с изключение на един автомобил, на който видях, че стъклото още стои пукнато на кабината. Тези части, които са свалени не се пазят, съхраняват, тъй като не е необходимо. Остават само тези, от които могат да ползват някои определени детайли като втора употреба.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Вие може ли да констатирате при огледа, че съответната част е вложена в съответния автомобил?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това конкретно не може да се констатира, освен от приложените документи, като там са записали на кой автомобил какво са сменили и от кои хора.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. Възразявам да бъде приета експертизата. Отговорите на вещото лице са необосновани. Вещото лице се е позовало единствено на процесните фактури и протоколите за вложени резерви части, които протоколи са оспорени в приключилото ревизионно производство като такива с невярно съдържание и дата. Така изготвената експертиза се базира и на негодни доказателства. Вещото лице е обосновало правен извод, като е казало, че счита, че частите и принадлежностите описани в процесните фактури са вложени в автомобилите, собственост на дружеството. Това е правен извод и не е в компетентността на вещото лице. Считаме, че тази експертиза не следва да се кредитира по делото.

ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Вие констатирахте ли съвпадане по време с необходимостта от ремонта предвид пробега?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз естествено съм направил такива изчисления. Маслата се сменят на пробег 20 хиляди километра. Разделяйки този пробег за който казах, на пробега на който се сменят маслата, следва да се направят по 36 л масло - толкова събира картера на двигателя, като това прави 2 тона масло или над 5 пъти повече от това, което те са взели. Има фактури за 550 л масло. Това означава, че са сменяли масла и извън България. Няма начин да не се сменят тези части, тъй като автомобилите вървят с гориво, масло и части.

Има косвени доказателства за това как са сменяни частите. Едно от тях например е кабина на катастрофирал автомобил, на която се вижда логото на фирмата. Аз съм я заснел. Вижда се, че стъклото е счупено. Резервоари се вижда, че са подменяни. Частите поначало имат каталожни номера, но на самата част няма каталожен номер. Вече и номерата на двигателите не се записват. Само на рамата. Има склад втора употреба в с. Черни връх. Част от фактурираните са свалени, видял съм турбина свалена, дюзи, резервоари.

 

АДВ. Т.: Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Ние сме далеч от мисълта, че някакъв ремонт и някакви части не са правени. Но те трябва да са по тези процесни фактури.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това, което видях е това, което е във фактурите.

 

Съдът по заключението на вещото лице намери, че същото следва да бъде прието по начина, по който е дадено от вещото лице, а по отношение на неговата доказателствена тежест ще бъде преценена при постановяване на окончателния съд акт, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 600 лв., от които внесени като депозит 300 лв., а за остатъка от 300 лв. ОСЪЖДА „Ригел Комерс” ООД да ги заплати на вещото лице.

 

АДВ. Т.: Моля да приемете представените към заключението на вещото лице писмени доказателства. Считам, че те са допустими, но и категорично са относими към предмета на правния спор още повече, че въз основа на тях може да се направи преценка за обоснованост на заключението. Вещото лице като е било във фирмата и е казало какво му трябва, фирмата ги е събрало от моя доверител и ги е предало на вещото лице. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По така представените доказателства, част от тях са приложени по делото. Не възразявам те да бъдат приети и ценени наред с другите по делото доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По отношение изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените към експертизата писмени доказателства  и снимки.

ОТМЕНЯ определението си от предходно съдебно заседание, с което е допуснал до разпит двама свидетели при довеждане.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Т.: Да се уважи жалбата. Да ни се присъдят разноските по делото. Ще представя писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля съдът да постанови решение, с което да отхвърли жалбата като неоснователна и да потвърдите ревизионния акт като правилен. Безспорно по делото от всички събрани доказателства се установи, че жалбоподателят не е ползвал този данъчен кредит. Правилно е отказан, както и допълнително му е определен корпоративен данък. Установи се, че не са налице реални доставки. Подробни съображения са изложени в решението на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”. Не следва да се кредитира техническата експертиза. Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на  1100 лв.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: