ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 04.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На четвърти юли                                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1108 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „РИГЕЛ КОМЕРС” ООД, редовно уведомен, се явява адв. Т., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството по настоящото дело е образувано по жалба наРигел Комерс ООД срещу Ревизионен акт № 021302077/06.01.2014 г., поправен с Ревизионен акт № 1401746/05.02.2014г. от орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърдени с Решение № 109/04.04.2014г. на директора на дирекцияОбжалване и данъчно-осигурителна практика -Бургас при ЦУ на НАП.  

Ответникът е представил преписката, по която е издаден обжалваният акт.

В закрито заседание на 05.06.2014 г. съдът указа на страните възможността да сочат доказателства в подкрепа на тезите си. В тази връзка на 24.06.2014 г. постъпи молба от адв. Т., който от името на жалбоподателя поиска извършването на съдебно-икономическа експертиза  и съдебно-техническа експертиза с поставени задачи към двете експертизи и разпит на свидетели.

 

АДВ. Т.: Поддържаме жалбата и доказателствените искания в писмената молба. Моля във връзка с нищожността на акта да поставим допълнителен въпрос към съдебно-икономическата експертиза:

1. Извършени ли са предходни данъчни ревизии по повод искането за прихващане и възстановяване на ДДС на жалбоподателя, които да касаят процесните данъчни периоди и ако да, кои от процесните фактури в настоящото производство са обект на тези предходни проверки? Доставките по кои от процесните в настоящото производство фактури са обект на тези предходни проверки?

ЮРИСКОНСУЛТ  Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

По доказателствените искания изразяваме следното становище:

По точка 2 от молбата, с която се иска допускане до разпит на свидетели възразяваме, като моля да не бъде уважавано това искане. Не считаме, че следва да се установяват със свидетелски показания тези факти, които трябва да бъдат установени с писмени документи.

По отношение на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, моля да не бъде допускано извършването й, тъй като въпросите, които са зададени към вещото лице считаме, че няма категоричност вещото лице да отговори и да изясни спора отговаряйки на тези въпроси, тъй като въпросът дали са вложени реално няма как вещото лице да установи как тези резервни части по тези фактури са вложени при ремонта на автомобилите.

Що се касае до втория въпрос до материалната обезпеченост считаме същия за неясен - материална обезпеченост на жалбоподателя или на доставчиците, с оглед на което да не бъде допуснато това искане.

АДВ. Т.: На първо място: извършването на ремонт на едно МПС не е обвързано с действащото законодателство с норма за възстановяване на какъвто и да е документ. От тази гледна точка при липса на предвиден формален акт, с който да се установи реалната доставка няма никаква пречка за допустимостта.

По отношение на експертизата имам две възражения: на първо място още е рано да се каже какво ще установи вещото лице. Агрегатите имат серийни номера и експерта може да види кои части са подменени и в кое МПС има такива. Освен това, експертът би видял и сервизна книжка на колко време се сменят тези агрегати.

По отношение на материалната обезпеченост е свързано с това, че не се изисква някаква специална техника. Тъй като данъчните твърдят, че няма техническа обезпеченост считам, че може да се установи, че с подръчни средства, с два гаечни ключа може да се подмени един агрегат.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Фактурите не дават информация за резервните части, които ще бъдат вложени в ремонти. Те са изписани резервни части и моторни масла. В тази връзка възразявам, че съдебно-техническата експертиза ще установява наличието на вложени части. Същите няма как да се индивидуализират или да се съотнесат към тези във фактурите.

 

Съдът по отношение на доказателствените искания на страните намери, че следва да бъдат уважени исканията на жалбоподателя както за извършване на двете експертизи, които имат връзка с предмета на доказване по делото, така и искането за свидетелски показания, тъй като не се касае за факти, които се установяват единствено с писмени документи, а за влагане на материали в ремонтни дейности.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и представените от административния орган с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на поставените въпроси на адв. Т. в нарочната молба, както и на въпроса, поставен в днешно съдебно заседание. Експертизата да се извърши след внасяне на депозит в размер на 500 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, от вещото лице М.З..

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените въпроси от адв. Т. в представената молба и направеното уточнение в днешно съдебно заседание. Експертизата да се извърши след внасяне на депозит от 300 лв., платим от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес. Съдът ще назначи допълнително вещо лице по тази експертиза.

         ДОПУСКА до разпит двама свидетели при условията на довеждане за сочените в молбата факти.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.10.2014 г. от 9,30 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: