ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и пети септември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1107 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МАКСКОМ КЕЙБЪЛ“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от г-н Р. управител на дружеството.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, представлява се от адв.А., днес представя пълномощно.

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

Адв.А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам изцяло жалбата срещу Заповед № РД-16-205/23.02.2017г. на кмета на Община Поморие.

Представям и моля да бъдат приети като доказателство по делото издадени фактури, банкови разпечатки, доказателства за издадени на дружеството фактури за изработка, доставка и монтаж на рекламни пана от  клиент Община Поморие, а именно: 5 броя фактури, разпечатка от счетоводни операции за други плащания, между които и за наем на билбордове – 3 броя; банково извлечение за такса по договор, тъй като тогава сме имали сключен договор с Общинско предприятие „Спопт“ още през 2007г., тъй като сме получили разрешение за поставяне, както и приемо-предавателен протокол от 03.12.2009г., удостоверяващ монтирането на РИЕ и използването им от Община Поморие. Доказателствата представям с копие за ответната страна.

 

Адв.А.: Оспорвам жалбата, като считам, че процесната заповед е законосъобразна и постановена съобразно разпоредбите на закона. Касае се за РИЕ, които, за да бъдат поставени, следва да са налице основанията визирани в чл.57 от ЗУТ. Липсват тези основания, за да се приеме, че тези РИЕ са поставени по съответния законен ред.

Що се касае за представените днес писмени доказателства – уведомявам съда, че това е третото по ред идентично дело висящо в Бургаски административен съд между жалбоподателя и Община Поморие, с което с всички жалби се твърди, че  тези фактури и тези счетоводни плащания касаят точно съответните РИЕ. Видно от тези доказателства не се установява дали в случая касаят процесното РИЕ, нито неговото местонахождение, нито договор, нито разрешение за поставянето му. Ето защо считам, че така общо представени тези писмени доказателства се представят за всеки такъв РИЕ и са несъотносими в случая, тъй като жалбоподателят преди да представи тези фактури, трябва да представи писмен договор и разрешение за поставянето на рекламните елементи. Разрешение за поставяне от общината не е издавано. По твърдение на жалбоподателя, той е направил заявление, с което е поискано издаване на разрешение, но това касае 2008г. Но процедурата нито е започнала като административно производство за издаване на разрешение за поставяне, нито е приключила. Иска се и договор за наем, а не твърдения, че е плащана сума за наем.       И в случая се твърди за наличие на договор за изработка, а не за наем.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: От представената пред съда скица-виза за позициониране на РИЕ, издадена от Община Поморие на 03.05.2007г. и съгласувана на 07.08.2007г. се вижда ясно, че се иска от дружеството поставянето на три броя РИЕ и процесното РИЕ е отбелязано на скицата и става ясно, че е собственост на дружеството. Още повече, че молбата за позициониране е резолирана от тогавашния арх.Рашков с подпис „да бъде позиционирано“. Издадено е разрешение и съответно е сключен договор с общинско предприятие за наем на общински терен. В момента няма как да представя разрешението, защото не го намирам. Издадено е за стациониране на РИЕ, но за какъв период на действие нямам спомен. Говорим за 2007г. След това сключихме договор с общинското предприятие, но този договор също не можем да намерим, но имаме документи за плащане на наем. Моля да ми се предостави възможност да представим фактури за плащане на наем за земя; протокол между Община Поморие и дружеството, с които се удостоверява, че общината знае, че РИЕ е собственост на дружеството и че общината съзнателно е търпяла ползването му в периода 2007-2017г. и сме имали устни уговорки, като рекламираме дейността на общината за сметка на наема за поставянето и ползването на процесното РИЕ,  като доказателство е този протокол, който представих  за прихващане на суми. Имаме възможност да намерим още протоколи, които удостоверяват нашите взаимоотношения с Община Поморие, както и разпечатки от счетоводни операции, удостоверяващи плащанията с Община Поморие. Дружеството притежава три броя РИЕ, които са поставени и обозначени по схемата представена към делото. Съответно общината издава три броя заповеди за премахване, които ние обжалваме и има три административни дела. Очевидно общината е знаела кой е собственик, а тя е предприела процедура срещу неизвестен извършител.

 

Адв.А.: В настоящото производство предмет, както заявих, е поставяне на РИЕ в нарушение на разпоредбата на чл.57 от ЗУТ. Жалбоподателят, след като едва в настоящото производство отново чу възражението на общината по чл.57 за договор за наем и че следва да има разрешение, започна да твърди, че съществува някакъв договор за наем. Може да се направи служебна справка от съда, че досега такова възражение не е правено. Посочвам административно дело № 1109/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас, като заявявам, че отново има заявление постъпило от жалбоподателя за поставяне на РИЕ през 2007г. или 2008г., но процедурата не е завършена. За да бъде законен този РИЕ трябва да бъде издадено разрешение за поставянето му изрично от общината и писмен договор за наем, тъй като земята, теренът е собственост на общината. Няма такова разрешение издадено от общината. Няма сключен договор от общината за наем на този терен. Знанието на общината не замества двата изискуеми елемента, за да бъде законен този РИЕ. Жалбоподателят в момента излишно разтегля това производство, след като не може да намери такъв протокол, нито договор за наем, нито разрешение. Ако ги има, да заяви и има основание за отлагане на делото, но ако ги няма, само разтягаме процеса.

 

ЖАЛБОПОДТЕЛЯТ: Приемо-предавателният протокол от 03.12.2009г., който представих, точно това сочи, че дружеството има задължения към Общинско предприятие „Спопт“ за наем на терен и суми се приспадат на база на това, че общината е ползвала РИЕ, а съответно дружеството няма да заплаща наем за този терен и документът е с подпис на кмета и печат на кмета, тогава действащия. Това е приемо-предавателен протокол № 6/03.12.2009г. Има още няколко протокола, това е шести протокол. Този протокол касае трите билборда, съответно единият е процесното РИЕ по това дело и недвусмислено доказва собствеността и че има някакви търговски взаимоотношения между Община Поморие и дружеството.

 

Адв.А.: Този приемо-предавателен протокол не доказва сключен договор за наем за процесния РИЕ и че за него има сключен договор за наем. Говори се за рекламен елемент, но не е посочено нито място на поставяне, нито какъв вид е и този приемо-предавателен протокол се представя  по всички дела отново и отново и се говори за изпълнител, а не за наемател и наемодател. Нека жалбоподателят да уточни какво точно ще представи в следващото съдебно заседание, ако отложим делото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от Община Поморие, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства от управителя на дружеството – жалбоподател, които бяха подробно записани в изявлението му по-горе в протокола.

 

Доказателственото искане на жалбоподателя свързани с представянето на допълнителни доказателства в следващото съдебно заседание, които доказателства управителят Р. уточни по-горе в изявлението си, съдът счете за неоснователно това доказателствено искане, като прецени така изброените от страната писмени доказателства, които се иска допълнително да бъдат събрани по делото за неотносими към настоящия спор и без правно значение за неговото решаване, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателственото искане на жалбоподателя за събиране на посочени от него допълнителни доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да уважите жалбата ни и отмените заповедта на кмета на Община Поморие като незаконосъобразна.

Представям подробно писмено становище.

 

Адв.А.: Моля да оставите без уважение жалбата, тъй като  процесната заповед е законосъобразна. Отново заявявам, че се касае за РИЕ, който е поставен без разрешение за поставяне и без сключен договор за наем. Теренът е общинска собственост, Община Поморие е спазила процедурата по постановяване на административния акт, съставен е Констативен протокол, залепено е съобщение на обекта да се представят съответните доказателства, поради което считам, че е правилна и законосъобразна заповедта, тъй като жалбоподателят не представи нито писмен договор за наем, нито разрешение за поставяне.

Предположение или евентуално за знанието от Община Поморие не замества посочените в разпоредбата на  ЗУТ изисквания, а представените писмени доказателства не посочват точно, че касаят двустранно РИЕ разположен в позиция 75.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на адвокатски хонорар.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: