ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 14.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На четиринадесети септември                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1107 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.С.С., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат К. от БАК, надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Д.И.У. – полицай в Първо районно управление „Полиция” Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ К.: Няма процесуални пречки да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ У.: Желая делото да бъде отложено, понеже желая да ползвам материалите, които се намират в преписка, изпратена в Районна прокуратура Бургас с рег. № 665615/09.07.2015 година.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните за днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Б.С.С. против заповед за задържане на лице № 431/30.05.2015 г. от полицай при Първо районно управление „Полиция” Бургас Д.И.У., с искане за отмяната и като незаконосъобразна.

 

АДВОКАТ К.: Поддържаме жалбата, госпожо Председател.

Аз бих желал да бъде допуснат един свидетел, който да даде обяснения относно поведението на жалбоподателя по време на постановяване на тази принудителна административна мярка, за да се прецени дали същият е следвало да бъде задържан.

Бих желал да направя искане по повод искането на господина за отлагане на делото. По мое мнение към настоящия момент е била дадена двукратна възможност на административния орган да представи тези документи. Аз намирам, че съгласно ГПК страната, която стане причина за отлагане на делото, следва да понесе разноските на другата страна. Ако съдът приеме искането за основателно, то моля да бъде допуснато при изпълнение на тази хипотеза.

ОТВЕТНИКЪТ У.: Поддържам искането си за изискване от Районна прокуратура Бургас на материалите по преписката – докладна записка, написана лично от мен, заявление и сведения от свидетелите.

 

СЪДЪТ, като констатира, че по делото е представена наличната при ответника преписка по издаване на оспорената заповед, като в становището се посочва, че останалите документи се намират в Районна прокуратура Бургас, намира че не е налице хипотезата от ГПК за налагане глоба на ответника. Намира, че следва да допусне доказателствените искания на страните, с направените в днешно съдебно заседание уточнения от ответника,  поради което по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА свидетелски показания чрез разпит на свидетел в режим на довеждане от страна на жалбоподателя за следващо съдебно заседание за установяване на днес посочените от адвокат К. факти и обстоятелства.

ИЗИСКВА от Районна прокуратура Бургас във връзка с образуваната  преписка рег. №665615/09.07.2015 година информация, придружена с доказателства, относно предмета на прокурорската преписка, като се предоставят по настоящото дело в заверен препис докладната записка на ответника по делото във връзка с приложената мярка на 30.05.2015 г. за задържане на лицето - жалбоподател, заявлението на пострадалото лице К.Й., както и снетите сведения от свидетелите на случката; образувано ли е досъдебно производство срещу жалбоподателя Б.С. и ако е налице постановен прокурорски акт да се предостави същият или да се уведоми на какъв ход е производството по тази преписка.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.11.2015 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Да се изпрати препис-извлечение от настоящия протокол до Районна прокуратура Бургас с указанията на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: