ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,18.09.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осемнадесети септември                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1107 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 15.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Д.Б., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв.С. с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено по делото пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

Адв.С.: Да се изслуша вещото лице.

Юрисконсулт М.: Да се изслуша заключението на вещото лице, но моля съдът да прецени относимостта на заключението.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

С.В.А. - 49г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.С.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юрисконсулт М.: Нямам възражения по заключението. Нека да се приеме, но моля съдът да прецени относимостта му към спора, защото спорът е ползват ли се или не имотите, а тук се представя съдебно-изчислителна експертиза. Ние твърдим, че се ползват имотите. Жалбоподателят твърди, че не се ползват.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 200 лева, от които 150 лева платими от внесения депозит, разликата от 50 лева да се внесе по равно от жалбоподателя и ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.С.: За сведение на съда представям решение на Бургаския административен съд по административно дело № 2675/2011г. и потвърждаващото го решение на ВАС, което касае същият този имот с другите съсобственици в имота, за също издаден ревизионен акт.

Други доказателства няма да соча.

 

Юрисконсулт М.: Моля да не се приема това решение като доказателство, а само за сведение.

Няма да соча доказателства.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените поделото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.С.: Моля да уважите жалбата и отмените ревизионния акт по подробно изложените в жалбата съображения и представените писмени доказателства по делото, които не установяват ползване на недвижимия имот собственост на жалбоподателя.

 

Юрисконсулт М.: Моля да се произнесете със законен съдебен акт, като в случая, за да бъде законен актът, трябва с решението правилно да се преценят доказателствата по делото, защото количествата употребена ел.енергия и вода за битови нужди са в размер в пъти надвишаващ средно статистическия. Само тези факти са достатъчни актът да бъде потвърден, за което моля съда, както и за разноските по делото, възнаграждение за юрисконсулт и срок за писмени бележки.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: