ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 29.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети май                            две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1107 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Д.Б., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв. С., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

         За ОТВЕТНИКА – Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

         Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА жалбата на Я.Д.Б. против Ревизионен акт № 47/05.02.2013 г. на Гл. инспектор „Ревизии” при Дирекция „МПДТР” при Община Бургас, потвърден с Решение на кмета на Община Бургас № 833/27.03.2013 г.

         УКАЗВА на административния орган, че доколкото производството не е проведено по реда на чл. 122 от ДОПК, в тежест на органа е да установи наличие на предпоставките за постановяване на спорния административен акт, но доколкото в защита на процесуалните си позиции по настоящото дело всяка страна излага позитивни твърдения, в нейна тежест е да ангажира доказателства за наличието на твърдяните обстоятелства.

 

         АДВ. С.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представената административна преписка, както и приложените към жалбата писмени доказателства. С оглед на становището на ответния орган ще ангажираме и други доказателства. 

Самите изчисления на размера в случай, че се приеме за дата на използване датата посочена от административния орган, не оспорваме размера на изчисленията.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Да се приеме административната преписка. Към настоящия момент няма да соча нови доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

 

         Съдът предвид становищата на страните намира, че представената по делото административна преписка следва да бъде приета в цялост, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА приложената административна преписка в цялост.

         Намира, че доколкото по делото са наведени доводи за различни моменти към които всяка от двете страни твърди, че е започнало използването на всеки от процесните имоти, то следва да бъде назначена съдебно-изчислителна експертиза, която следва да изчисли дължимите местен данък и ТБО отделно за всеки от съществувалите за спорния период три подвида на таксата, нейни размери ведно с дължимите лихви към датата на постановяване на ревизионния акт – 05.02.2013 г. от следните начални моменти: за обекта - апартамент 1 на адрес гр. ***считано от  26.08.2012 г.; за обекта – етаж 3, апартамент 6 на ***от 25.03.2012 г.; за обекта – партерен етаж - Офис № 1 на адрес гр. ***считано от 12.06.2012 г., за апартамент № 5 етаж 3 с адрес гр. ***от 20.07.2012 г.; етаж 4 – жилище адрес гр. ***считано от 25.07.2012 г.; етаж 1 – ателие адрес гр. ***считано от 10.10.2012 г. Същите изчисление следва да бъдат направени по отношение на всички декларирани по-горе имоти и считано от 16.09.2010 г.

         Съдът ЗАДЪЛЖАВА всяка от двете страни в седмичен срок от днес да депозира депозит за вещото лице в размер на по 150 лв., като вещото лице ще бъде определено от съдебния състав след внасяне на депозита.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да бъде даден по-продължителен срок, тъй като в общината процедурата по одобряване на депозитите протича по-бавно.

 

Предвид изявлението на юрисконсулт М., съдът ОПРЕДЕЛЯ 14- дневен срок за депозиране на депозита.

Съдът счете, че делото към настоящия момент не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, поради което намира, че същото следва да бъде отложено за друга дата.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.09.2013 г. от 13,50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: