ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.06.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети юни                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1106 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.Т., редовно и своевременно призован,  не се явява и не изпраща процесуален представител.

 

          ОТВЕТНИКЪТ И.П.П. на длъжност полицейски инспектор към ОД на МВР Бургас, РУ Карнобат, редовно и своевременно призован,  се явява лично.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 5839/08.06.2017 година е постъпила молба от жалбоподателя А.Т., с която заявява, че желае да се даде ход на делото в негово отсъствие и изразява становище по същество.

 

          ОТВЕТНИКЪТ П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от А.Н.Т., ЕГН **********, с адрес: *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0282-000173/07.04.2017г., издадена от И.П.П., на длъжност полицейски инспектор към ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на А.Н.Т., ЕГН **********, с адрес: *** е наложена принудителна административна мярка „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ППС ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА, СЧИТАНО ОТ 07.04.2017Г.,  А ИМЕННО ЗА 183 ДНИ.

Иска се отмяна на оспорената принудителна административна мярка като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

                ОТВЕТНИКЪТ П.- Нямам възражения по доклада,  доказателствата съм представил с окомплектоването на преписката. Заповедта съм издал на основание чл.171, т.2А от ЗДвП, за това че водача управлява МПС след употреба на алкохол, установено  с техническо средство тип „Дрегер“. Същият е отказал да даде кръвна проба и е образувано бързо производство. Нямам други доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ П. - Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Съдът докладва, че с горецитираната молба жалбоподателя е  изразил становище по съществото на делото.

ОТВЕТНИКЪТ П. - Нямам какво да добавя към това, което казах. По отношение на заповедта считам, че тя е  издадена законосъобразно. Моля да не се уважава жалбата и да остане в сила издадена от мен заповед за налагане на принудителна административна мярка.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: