Р Е Ш Е Н И Е

Номер 862           Година 08.10.2008        Град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на девети септември две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

Секретаря Й.Б.

Прокурор С. Х.

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело номер 1106 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е образувано по жалба на Р.И.И. с ЕГН: **********,*** – адв.Г. С. за прогласяване на нищожност на ДРА № 546 от 21.06.2005г. на данъчен орган при ТДД „РД” гр.Бургас. Моли съда да прогласи нищожност на оспорения административен акт.

Ответникът по жалбата – Директора на Д“ОУИ“ гр.Бургас при ЦУ на НАП редовно уведомен, в съдебно заседание чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли, да не се уважава направеното искане за обявяване на нищожност на ДРА и да му се присъди юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по жалбата - Данъчен експерт – ръководител на екип в ТДД „Републикански данъци” гр.Бургас, редовно уведомен, счита жалбата за неоснователна и моли да бъде отхвърлена.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.

Административен съд Бургас, след като прецени твърденията на страните и събраните в хода на производството доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

С определение № 978/17.09.2007г. по адм.д.№ 447/2007г. по описа на Административен съд гр.Бургас е разделено производството по подадената от Р.И.И. жалба № 04-Р-Ж-23/18.05.2007г., като под № 447/2007г.  е продължило производството по жалбата срещу решение № РД-10-157/05.04.2007г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр.Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу ДРА № 546/21.06.2005г. на данъчен орган при ТДД “РД” гр.Бургас, поради просрочие. С определението е прекратено производството по искането за възстановяване на срока за обжалване на ДРА № 546/21.06.2005г. и е изпратена преписката на Директора на Дирекция “ОУИ” гр.Бургас за произнасяне по него, след влизане в сила на решението на съда по адм.д.№ 447/2007г.. Също така с определението е отделено производството по жалбата на Р.И.И. за прогласяване на нищожност на ДРА № 546/21.06.2005г. и е образувано настоящото административно дело № 1106/2007г. по описа на Административен съд гр.Бургас. С оглед разпоредбата на чл.149, ал.5 от АПК, във връзка с §2 от ДОПК, че административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето, жалбата се явява процесуална допустима, подадена от  надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С Данъчен ревизионен акт № 546 от 21.06.2005г. издаден от данъчен експерт – ръководител на екип в ТДД “Републикански данъци” гр.Бургас са определени задължения по видове и период и лихвите за просрочие към тях, изчислени към 15.04.2005г. на Р.И.И. по ЗОДФЛ за ревизирания период 01.01.1999г. – 31.01.1999г.  в размер на 27 593,20 от който начислена сума от данъчния субект в размер на 265,20 лв. и дължима сума в размер на 27 593,20 лв. и лихви в размер на 18 457,43 лв.. Административното производство е започнало въз основа на Акт за възлагане на данъчна ревизия № 1585/25.10.2004г., издаден от началник отдел “Данъчен контрол” при ТДД “РД” гр.Бургас, който се явява компетентен орган с оглед оправомощаването му по реда на чл.235, ал.2 от ДПК (отм.) със заповед № РД-68 от 01.10.2003г.  на Директора на ТДД “РД” гр.Бургас. С този акт e възложена данъчна ревизия на Р.И.И. и в него са определени лицата, който да извършат ревизията, обхвата на извършената проверка - данъчните задължения на лицето по чл.35 от ЗОДФЛ за периода 01.01.1999-31.12.2003г. и срока за извършване на ревизията 30.12.2004г.. С акт за възлагане на данъчна ревизия № 1914/30.12.04г. на основание чл.68, ал.4 от ДПК(отм.), срока на ревизията е удължен до 24.01.2005г.. На основание мотивирано разрешение № 32/24.01.2005г. издадено от Директора на ТДД “Републикански данъци” гр.Бургас с акт за възлагане на данъчна ревизия № 72/24.01.2005г. е удължен срока на извършване на ревизията до 24.02.2005г.. С разпореждане № 12/22.02.2005г. на основание чл.70, ал.1, т.3 от ДПК, органа възложил ревизията е разпоредил нейното спиране, като разпореждането е връчено по реда на чл.50 от ДПК(отм.). С акт за възлагане на данъчна ревизия № 541/07.04.2005г., на основание чл.70, ал.4 от ДПК (отм.), органа възложил ревизията я е възобновил, като е определен нов срок за завършване на ревизията – 09.04.2005г., като акта е връчен на жалбоподателя лично.  С акт за възлагане на данъчна ревизия № 546/07.04.2005г., е изменен проверявания данъчен период, като задълженията по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.) са единствено за 1999г.. Издадения данъчен ревизионен акт № 546 от 21.06.2005г. е връчен по на жалбоподателя по реда на чл.50 от ДПК(отм.), тъй като той не е намерен на адрес. 

В действащото българско законодателство няма легално определение на понятието нищожен административен акт, но законодателя е приел критериите на който следва да отговаря един административен акт за да е законосъобразен. Степента на нарушаване на тези критерии води до нищожност или унищожаемост на административния акт. За да е законосъобразен административния акт е необходимо да е издаден от компетентен орган, при спазване на установената форма и административнопроизводствените правила, да не противоречи на материално правни разпоредби и да съответства на целта на закона. Обжалваният данъчен ревизионен акт е издаден от данъчен експерт – ръководител на екип в ТДД “Републикански данъци” гр.Бургас, който се явява компетентен орган съобразно разпоредбата на чл.107 от ДПК (отм.) и акт за възлагане на данъчна ревизия № 546/08.04.2005г.. Спазена е предвидената в чл.108, ал.1 от ДПК (отм.) писмена форма на  акта и той съдържа всички необходими реквизити съобразно посочената законова норма. При издаване на ДРА органа по приходите не е допуснал нарушение на административно-производствените правила, което да е довело до липса на волеизявление и на това основание до нищожност на акта или да е повлияло или е могло да повлияе върху съдържанието на акта.

В жалбата по повод на която е образувано настоящото производство, се правят възраженията, че ДРА е нищожен на основание чл.146 т.1, т.3 и т.5 от АПК. Така направените възражения са неоснователни, тъй като съгласно чл.146 от АПК, основания за оспорване на административния акт по т.1 са липсата на компетентност на автора на акта. Както бе посочено по-горе, актовете за възлагане на данъчна ревизия и данъчния ревизионен акт са издадени от компетентни органи с оглед на предоставените им правомощия. Не е налице и съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като административното производство е започнало и се е провело при спазване на изискванията на ДПК (отм.) и обжалвания акт е издаден в съответствие с целта на закона. Видно от актовете за възлагане на данъчна ревизия, ревизирания данъчен субект е физическото лице Р.И.И., относно задълженията му по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.) за 1999г. и изложените в жалбата възражения относно обстоятелствата свързани с дейността му като едноличен търговец и установените му задължения по ЗДДС са неотносими в случая. 

С оглед на изложеното, при издаване на данъчния ревизионен акт не са допуснати нарушения на процесуалните и материалноправните предпоставки, който да са довели до неговата нищожност и жалбата на Р.И.И., като неоснователна на основание чл.172, ал.2 от АПК следва да бъде отхвърлена.

Поради неоснователността на жалбата и направеното искане, на основание чл.161 ал.1 от ДОПК, жалбоподателя следва да бъде осъден да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" гр.Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение  в размер на 1261,00 лв., на осн. чл. 8 , вр. чл. 7, ал. 1, т. 4 от НМРАВ.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, Х-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И.И. с ЕГН: **********,*** – адв.Г. С. за прогласяване на нищожност на данъчен ревизионен акт № 546 от 21.06.2005г. издаден от данъчен експерт – ръководител на екип в ТДД „Републикански данъци” гр.Бургас.

ОСЪЖДА Р.И.И. с ЕГН: **********,*** – адв.Г. С. да заплати в полза на Дирекция "ОУИ" - Бургас при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1261,00 лв. (хиляда двеста шестдесет и един лева).

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

СЪДИЯ: