О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                          Номер 955                 Година 04.06.2011             град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на четвърти юни две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                      Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1105  по описа за 2012 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба на К.И.П. с ЕГН ********** *** против отказ на Началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас за издаване на протокол за ПТП.  Счита отказът за незаконосъобразен и моли да бъде отменен, като преписката бъде върната на административния орган за решаване по същество.

Съдът, след като взе в предвид съдържащите се в обстоятелствената част на жалбата фактическите и правни доводи на жалбоподателя, както и приложените към административна преписка доказателства, намира подадената жалба за процесуално недопустима за разглеждане, по следните съображения:

На 30.12.2011г. К.П. е допуснал самостоятелно ПТП с материални щети, като за нарушение на чл.20, ал.2, предл.1 от ЗДвП му е съставен акт за установяване на административно нарушение с бланков № 223435 (л.5 от делото), и е издадено наказателно постановление № 9618/2011г. (л.6 от делото). За пътнотранспортното произшествие на 05.04.2012г. е съставен и Протокол за ПТП № 1340678 (л.15 от делото).

От адв.Каров е подадено заявление вх.№ МК-2010/02.04.2012г. (л.11 от делото) до Началника на сектор „Пътна полиция” Бургас с искане за издаване на протокол за ПТП. В отговор на заявлението, с писмо рег.№ МК-2010/16.04.2012г. (л.16 от делото), пълномощника на жалбоподателя е уведомен, че е извършена проверка, при която е установено, че има издаден Протокол за ПТП бл.№ 1340678/05.04.2012г., по отношение на който протокол е налице отказ да се подпише от К.П.. В отговор на последващо заявление с писмо изх.№ МК-1399/24.04.2012г. (л.18 от делото), отново е отговорено, че на К.П. е издаден Протокол за пътнотранспортно произшествие бл.№ 1340678/05.04.2012г., който същият е отказал да подпише.

При гореописаната фактическа обстановка, настоящият съдебен състав намира, че в случая не е налице твърдяния от жалбоподателя отказ да му бъде издаден протокол за пътнотранспортно произшествие.

Документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия са регламентирани в Наредба № Iз-41 от 12.01.2009г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд (Наредбата).

Съгласно чл.2, ал.1 за настъпило ПТП се съставят следните документи: 1. констативен протокол за ПТП с пострадали лица; 2. протокол за ПТП с материални щети и т.3 двустранен констативен протокол за ПТП. Съгласно чл.4 от Наредбата, при ПТП с материални щети, какъвто е настоящия случай се съставя протокол за ПТП - приложение № 2.

 Видно от събраните по делото доказателства твърдяният изричен отказ не е налице, тъй като по заявленията на жалбоподателя е налице произнасяне по същество и съставяне на Протокол за ПТП № 1340678 на 05.04.2012г., който протокол той е отказа да подпише и получи, поради несъгласие с отразените в него обстоятелства. 

Следва да се има в предвид, че съставеният протокол за ПТП от една страна е административен акт по смисъла на чл.21, ал.2 от АПК, тъй като с него се констатират вече възникнали права и/или задължения, а от друга страна представлява официален свидетелстващ документ по смисъла на чл.179 от ГПК, във връзка с  чл.144 от АПК - издаден е от длъжностно лице, в кръга на службата му, по установените форма и ред и съставлява доказателство за изявленията и извършените от него и пред него действия. Със съдържанието на протокола за ПТП се удостоверяват факти с правно значение и доколкото жалбоподателят поддържа, че отразените в него не отговарят на действителното положение, оспорва материалната му доказателствена сила, твърдейки, че е неверен. Съгласно чл.81, ал.2 АПК, оспорването на съдържанието на документ може да се извърши единствено по административен ред в рамките на контролно-отменително производството пред горестоящия орган, но не и чрез обжалване в самостоятелен съдебно-административен процес, поради което направените от жалбоподателя възражения относно съдържанието на съставения протокола за ПТП, не следва да бъдат обсъждани.

С оглед на изложеното в случая не е налице твърдяния от жалбоподателя отказ и поради липса на административен акт, годен да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност, подадената жалба е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

                                

                                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.П. с ЕГН ********** *** против отказ на Началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, да издаде протокол за настъпило на .

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1105 по описа за 2012 година на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                       

 

СЪДИЯ: