ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 01.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи юли                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1103 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Скат ТВ”ООД, редовно уведомен, се явява адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е за втори път висящо пред настоящия съд след като с решение № 6732/20.05.2014година на Върховен административен съд е отменено решение № 864 от 12.04.2013година, постановено по адм. дело №1994/2012 година по описа на Административен съд гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жабата и всичко изложено в нея. Нямам доказателствени искания

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Във връзка с мотивите в решението на Върховен административен съд, считам че следва да се назначи съдебно-техническа експертиза, с въпросите поставени от него, поради което моля да бъде назначена такава. Отделно от това, моля да приемете указателно писмо №92-00-1210/08.12.2004година на зам. министъра на Регионалното развитие  и благоустройството във връзка кабелните мрежи и изтеглянето им.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам възражение да се приеме така представеното в днешното съдебно заседание писмо, както и да се допусне исканата съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът във връзка указанията в решението на Върховен административен съд,

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.171 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за законност и/или търпимост на процесния строеж, като негова е доказателствената тежест за установяване на посочените обстоятелства.

УКАЗВА на ответника, че следва да ангажира доказателства във връзка с обстоятелствата посочени в издадената от него заповед.

 

ДОПУСКА  съдебно-техническа експертиза, която да отговори на следните въпроси:

1.Представлява ли на място изтегления кабел отклонение от основния оптичен кабел гр.Бургас - гр.Созопол - с.Ясна поляна -гр.Приморско, за който се представят строителни книжа?

2.Да се извърши проверка на място съществува ли реализиран строеж съобразно вида и характера на индивидуализираното в съставения констативен акт и издадената въз основа на него заповед?

3.Допустим ли е процесния строеж, съгласно действащите към момента на изграждането му правила и норми?

ДАВА възможност на страните в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да формулират въпроси към допусната съдебно-техническа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ депозит по допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 300 лева, вносими от ответника в 20-дневен срок от днешното съдебно заседание, по смета на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ПРИЕМА за сведение представеното в днешното съдебно заседание  писмо изх.№ 92-00-1210 от 08.12.2004година на зам. министъра на МРРБ

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.09.2014 г.  от 11.20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.55часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: