Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

    1179                           15.06. 2018 год.                     гр.Бургас

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС,ХІІІ административен състав

на тридесет и първи май 2018 год.

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ПАНАЙОТ ГЕНКОВ                                    

                                     ЧЛЕНОВЕ :  РУМЕН ЙОСИФОВ 

                                                              ДИАНА П.А                                                                                                                                                                       

Секретар    М.В.

Прокурор   Д.Петров

като разгледа докладваното от  съдия Д.П.а

канд.дело № 1102 по описа на 2018 г.

          За да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството по делото е по реда на чл.208 и сл.АПК във вр. с чл.63 ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба от Дирекция“Инспекция по труда“ гр.Бургас против Решение №49/12.03.2018 год.,постановено по анд.№1054/2017 год. по описа на РС-Царево,с което е отменено НП издадено от касатора. 

          Касаторът релевира доводи за незаконосъобразност на съдебното решение поради  противоречие с материалния закон-касационни основания по чл.348 ал.1 т.1 НПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.Счита,че районния съд неправилно е приел ,че съставения АУАН не е връчен по надлежен ред на санкционираното дружество.Твърди,че лицето присъствало при съставянето на АУАН и получило същия е надлежно упълномощено.Иска отмяна на съдебното решение,след което да се постанови ново такова ,с което НП да бъде потвърдено.

         В с.з. касаторът редовно и своевременно призован  не изпраща представител.

         Ответната страна ,редовно и своевременно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

         Представителят на ОП-Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.Счита, че решението на въззивната инстанция не страда от пороци съставляващи основания за неговата отмяна.

         Настоящата съдебна инстанция, извърши проверка на оспорения съдебен акт на посочените в него касационни основания, които съставляват такива по чл.348 ал.1 т.1  НПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН., както и служебна проверка  с оглед чл.218 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и  приема за установено следното:

        Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в законово установения срок по чл.211 ал.1 АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и при спазване на изискванията на чл.212 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.

        Разгледана по същество жалбата е основателна.

        С решението, предмет на касационната проверка РС-Бургас е отменил НП №02-001269/20.11.2017 год.,издадено от Директор на Дирекция“ИТ“-Бургас,с което на „АС Хотели“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София,представлявано от управителя Т.А.П. за нарушение на чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 КТ е наложено на осн.чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ административно наказание“имуществена санкция“ в размер на 3000 лв.

        За да постанови своя съдебен акт РС- Царево е приел,че при съставянето на АУАН и издаването на НП  са допуснати съществени процесуални нарушения, обуславящи отмяна на наказателното постановление,а именно нарушения на чл.416 ал.3 КТ уреждаш реда и начина на връчване на АУАН,поради което е нарушено правото на защита на наказаното лице.

        Настоящият състав не  споделя  направените от въззивната инстанция правни изводи.Видно от данните по делото на 4.09.2017 год., в 19.20 ч.е извършена проверка от длъжностни лица на ДИТ-Бургас в хотел “Мерлин“, находящ се в с.Лозенец, стопанисван от „АС Хотели“ЕООД. При извършване на проверката е установено че непълнолетното лице Г.П. полага труд като „барман“.Лицето е попълнило декларация по чл.402 ал.1 т.3 КТ, в която декларира че работи в хотела от 1.06.2017 год.,с продължителност на работното време 8 ч., с трудово възнаграждение от 630 лв. и в деня на проверката на смяна от16.00 ч. до 24.00 ч.В обекта е извършена нова проверка на същата дата в 22.09 ч. и отново е установено лицето Г.П. да изпълнява трудова дейност като  „барман“.С призовка от 4.09.2018 год. по реда на чл.45 ал.1 АПК управителят на дружеството “АС Хотели“ЕООД е задължен да се яви на 12.09.2017 год. лично или  чрез упълномощен представител и да представи документи  посочени в призовката.Призовката е получена на 4.09.2017 год. от управителя на хотела със задължение да я предаде на призованото лице.От представената административно-наказателна преписка се установява, че на 12.09.2017 год. не е съставен АУАН, а такъв е съставен на 14.09.2017 год.,като актосъставителят квалифицира нарушението като такова по чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 КТ. Актът е съставен в присъствието на упълномощено лице А.И. и връчен на същото лице.По административно-наказателната преписка няма данни  работодателят да е бил поканен за дата 14.09.2017 год. за съставяне на акта. Въз основа на така съставения акт е издадено и оспореното НП ,с което дружеството е санкционирано на осн.чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ.По делото е представено Пълномощно от Т.П.,в качеството му на управител и представляващ “АС Хотели“ЕООД,с което същия упълномощава А.А.И. и С.Р.Г., заедно и поотделно да представляват дружеството пред Инспекция по труда-Бургас,да подават, получават и подписват всякакви документи вкл. и протоколи от проверки, актове за нарушения, наказателни постановления и др. Пълномощното е нотариално заверено на 13.09.2017 год. от нот.М.Василева, с район РС-Царево.

       При това положение съдът не споделя изводите на въззивната инстанция,че АУАН не е връчен на санкционираното дружество по надлежния ред.В случая дружеството-работодател е санкционирано по чл.414 ал.3 КТ ,поради което относно установяването на нарушението, връчването на АУАН и издаването на НП следва да се спазва специалната разпоредба на чл.416 КТ.Съгласно ал.3 от сочената законова разпоредба АУАН се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване ,на таблото за обявления и на интернет страницата на съответния орган.В настоящия казус обаче нарушителят е ЮЛ.При това положение лично връчване по смисъла на чл.416 ал.3 КТ следва да се приеме ,че това е връчването на представляващия дружеството.От събрания доказателствен материал се установява,че АУАН е връчен на лице което лично от управителя на дружеството е упълномощено да го представлява пред контролните органи на ДИТ,като за целта подписва и получава протоколи,актове и наказателни постановления,както и всички документи касаещи  дейността на фирмата.Пълномощното е надлежно нотариално заверено.Макар и работодателят да не е бил уведомен да се яви на 14.09.2017 год., упълномощеното лице е присъствало при съставянето на акта и е получило същия.В този смисъл да се твърди че е налице нарушение ,което ограничава правото на защита,в резултат представителство,което самия управител е учредил на лицето получило АУАН означава превратно тълкуване правото на защита.

        С оглед на изложеното следва извода,че не са допуснати съществени процесуални нарушения, като основание за отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно, както неправилно е приел РС-Царево,поради което обжалваното решение следва да бъде отменено.

       С обжалваното решение НП е отменено на посоченото по-горе формално/процесуално/основание, без да са изложени каквито и да са било мотиви относно извършена преценка на събраните по делото доказателства, кои факти и обстоятелства съдът е приел за установени, въз основа на кои доказателства и какви правни изводи следват от тях.Пред вид въведената забрана за нови фактически установявания пред касационната инстанция, не е налице законова възможност за произнасяне по съществото на спора, при липса на установени фактически обстоятелства и разглеждането им от районния съд.Ето защо делото след отмяна на решението на РС-Царево  и на осн.чл.222 ал. 2 т.1  следва да се върне за ново разглеждане от РС-Царево.

        Водим от горното и на осн.чл.221 ал.2 пр.2 и чл.222 ал.2 т.1 АПК,съдът

 

                                         Р   Е   Ш   И

 

      ОТМЕНЯ Решение №49/12.03.2018 год. постановено по анд.№1054/2017 год. по описа на РС-Царево.

      ВРЪЩА делото за ново разглеждане от РС-Царево.    

      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                   

                                                                                   2.