ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и девети юни                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1102 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „С.С. – АС“, редовно призован, се явява лично и с адвокат Д., редовно упълномощен от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-кмет на община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, поддържам изцяло така подадената от нас жалба.

Моля да приемете представените от нас доказателства, които сме приложили към жалбата. Моля да приемете и представена в днешно съдебно заседание квитанция № 022306/07.06.25016 г., с която на моя доверител му се събира поредна такса за процесния обект. В тази връзка с оглед на така представеното доказателство, ще Ви моля да задължите трето лице Общинско предприятие „Общински имоти“ да предостави информация има ли открита партида на името на ЕТ „С.С. – АС“, по която се събират такси, да посочи какво е основанието за тяхното събиране, включително и да посочи период, за който са събиране. Това доказателствено искане правим с оглед изразеното от нас становище, че моят доверител ползва на годно правно основание и по-скоро е поставил на годно правно основание своя обект и изпълнява на годно правно основание своята дейност.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам жалбата за неоснователна. Заповедта е издадена срещу собственик на описания преместваем обект, разположен в терен общинска собственост без издадено разрешение за поставяне. Твърдението в жалбата, че търговската дейност се извършва на годно правно основание считам за неоснователно. Жалбоподателят се позовава на издадено разрешение за строеж от 1993 г. и 1997 г. за временен обект, изграден по реда на отменения чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ. Представена е и документация по преписката във връзка с разрешение за изграждане на временен обект, с която е разрешен за изграждане до супермаркет до блок № 8-9-10 в ж.к. „Славейков“, докато обжалваната заповед касае различен от посочения в строителните книжа преместваем обект. Преместваемият обект, предмет на заповедта, е поставен в общински имот до блок № 12, което като местоположение е различно от посоченото в разрешението за строеж и е с различен режима. Във връзка с това, моля да приемете следните доказателства: становище от Директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ относно характера на собствеността на терена,; заповед за деактуване на терена, който е бил частна държавна собственост; акт за частна държавна собственост и само за онагледяване представям карта на Бургас с улици, адреси, маршрут за местоположението на обекта.

Имам доказателствено искане за допускане на експертиза за това дали обектът, описан в оспорената заповед, е идентичен с този, разрешен с издадените строителни книжа и дали е възможно да бъде ползван на друго място със същото предназначение, както и конкретното местоположение на обекта, предмет на заповедта.

АДВОКАТ Д.: Във връзка с представените доказателства, моля да се има предвид, че за имота не е съставен акт за частна общинска собственост, а съгласно Закона за общинската собственост общината като публичноправен субект се легитимира като собственик съгласно издадени и съставени актове за частна собственост. Липсата на такъв е основание, че не са доказани правата на общината върху процесния имот. Не възразявам да се приемат останалите представени доказателства, включително и становището.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с жалбата и с административната преписка, както и тези, представени от страните в днешно съдебно заседание.

С оглед застъпената теза от жалбоподателя, следва да му бъде дадена възможност в 7-дневен срок от днес да изготви писмена молба по реда на чл. 192 ГПК, в която посочи третото лице и конкретните документи, които същото следва да представи.

Основателно е и искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от юрисконсулт И. в днешно съдебно заседание.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата и с административната преписка, както и тези, представени от страните в днешно съдебно заседание.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да изготви и представи по делото писмена молба по реда на чл. 192 ГПК, като посочи третото лице и документите, които желае същото да представи по делото.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от юрисконсулт И. в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 350 лева, които да се внесат от ответника в 14-дневен срок от днес. След внасяне на депозита вещото лице ще бъде определено в закрито заседание от съда.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.10.2016 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:32.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: