ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 12.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На дванадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1102 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „С. С. – АС“, редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-кмет на община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили документи с придружително писмо вх. № 8783/16.09.2016 г. от ОП „Общински имоти“ Бургас – писмо с изх. № 468/01.08.2001 г. на ОП „Общински имоти“ до ЕТ „С. С. – АС“; констативен протокол от 10.10.2001 г. и заповед на Директора на ОП „Общински имоти“ от 10.10.2016 г.

 

АДВОКАТ Д.: Да се приемат като доказателства представените документи.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да приемете представените доказателства.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заверени преписи от писмо с изх. № 468/01.08.2001 г. на ОП „Общински имоти“ до ЕТ „С. С. – АС“; констативен протокол от 10.10.2001 г. и заповед на Директора на ОП „Общински имоти“ от 10.10.2016 г.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

К.Д.М. – 65 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено такова, което поддържам.

Желая да дам отговор на въпроса, за който съм посочил невъзможност, защото съм се заблудил относно същността на въпроса. Описаният по вид павилион, с елементи на два модула от метален павилион тип „Бреза” с продължение в задната част от примитивно изпълнени панелки от самия ползвател, е възможно да бъде демонтиран и пренесен на друго място и съответно монтиран с дребни поправки.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Д.: Ако може, инж. М., да ми отговорите самият обект, който сте заварили, има ли изградени бетонни стени, тухли, нещо монтирано от този род, просто като конструкция към момента на издаване на заповедта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: На място павилионът е поставен върху бетонова настилка или бетонови ивични основи. Това е от външния оглед. Поради това, че нямам такъв конкретен въпрос, това е, което отговарям, но няма данни за тухлена зидария. Бетонова подложка има, на която да се монтира. Говоря основно за панелки, които са правени от самия ползвател, примитивни панели. Тези панели ги видях по външен вид. Обяснението ми за тези панелки е, че се състоят от една метална конструкция – рамка, вградена в рамката всяка панелка. Всяка панелка е една от трите стените и възможно и четвъртата, която отделя търговското място от склада, в които вътре в металната рамка, по обяснения на ползвателя, има изградена мрежа от арматурно желязо и тел и допълнително е запълнено с циментов панел и става като бетонова панелка. По тази причина отговорих преди това, че може да се премести с леки поправки.  Панелките са свързани със заварки най-вероятно, защото отпред има метална конструкция и не виждам друг начин да се свържат. Начинът на изпълнение на панелките е ръчен и се отличава от начина, по който се изпълняват бетоновите панели, които се използват при жилищно строителство, затова посочвам, че са с примитивен начин на изпълнение.

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещото лице инж. М..

Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ намира заключението на вещото лице за компетентно и добросъвестно изготвено, поради което следва да го приеме и определи възнаграждение за положения труд.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да се приключи съдебното дирене и да се даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. К.М..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата и да отмените заповедта. На първо място, от събраните по делото доказателства, според нас, безспорно се установи, че в случая общината не е доказала нарушението на разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Наредбата на общинския съвет за поставяне на преместваеми обекти. От събраните по делото доказателства, на първо място липсва акт за общинска собственост, с който същата да се легитимира като собственик на имота. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Закона за общинската собственост община Бургас се легитимира като собственик с акт. В тази връзка не може да бъде нарушена разпоредбата на чл. 1, ал. 2 и да се изисква от моя доверител да бъде съгласувана и схема от страна на главния архитект.

Второ, считаме, че не се касае в случая за преместваем обект по чл.57а от ЗУТ, тъй като, както установи вещото лице, има трайно строителство, изразяващо се в бетонни панелки, а същото е отразено в констативен протокол от 19.10.2015 г., в който е описано, че обектът представлява панелен павилион, съгласно валидно разрешение за строеж и трето, от представените по делото от трето неучастващо лице ОП „Общински имоти“ доказателства се установи, че моят доверител ползва обекта на годно правно основание. Същият заплаща съответните такси и в тази връзка в представените от нас по делото квитанции като правно основание е записан §17, ал. 1 от ЗУТ, който препраща и определя специален ред за премахване на такъв тип обекти, които са заварени по смисъла на чл.120 ППЗТСУ.

В тази връзка, след като са налице множество нарушения на материалния и процесуалния закон, моля да уважите подадената от нас жалба и да отмените заповедта на заместник-кмета на община Бургас.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски. Представям и адвокатско пълномощно, с оглед установяване размера на същия.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата срещу издадената заповед като неоснователна. Жалбоподателят е обосновал правото си на ползване с издадено разрешение за строеж, но видно от заключението на вещото лице и събраните по делото доказателства, те са издадени за друг обект, не за процесния. Жалбоподателят заплаща месечна сума по сметка на община Бургас, но същата представлява дължимо обезщетение за лишаване от правото на ползване на терена, който е общински, на основани § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС. Заплащането на обезщетение за ползването на терена не може да обоснове поставянето на преместваем обект на това място. Същият е поставен там без издадено разрешение за поставяне, съгласно реда, установен в ЗУТ, поради което считам, че жалбата е неоснователна. В случай, че я отхвърлите, моля да ни присъдите направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение, в размер съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: