ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 25.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети септември                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1102 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Адко Мобил” ЕООД - гр. София - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по  рибарство и аквакултури – гр. София - редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Адко Мобил” ЕООД – гр. София, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр.***,   представлявано от управителя К. Н. С., против Заповед № РД-694/27.02.2013 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. София, с която е отхвърлено Заявление за кандидатстване с вх. № ЕФР-11-3 от 08.05.2012 г. по проект с наименование „Възстановяване на съществуващи рибарници в землището на с. Реселец”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” – 2007-2013 г., финансирана от Европейски фонд за рибарство.

 

Съдът констатира, че в преписката липсва Заявление за кандидатстване с вх. № ЕФР-11-3 от 08.05.2012 г. и всички приложения към него, както и доказателства за датата и начина, по който жалбоподателят е уведомен за процесната заповед, поради което следва да бъде задължен Изпълнителния директор на ИАРА да ги представи, надлежно заверени, по делото.

 Освен това, в жалбата се навеждат доводи, за които жалбоподателят не ангажира доказателства, поради което на същия следва да бъде указано да ангажира такива, формулирани в нарочна молба, с препис за другата страна, в 7-дневен срок от уведомяването.

 

Ето защо и по доказателствата, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури - гр. София да представи надлежно заверени Заявление за кандидатстване с вх. № ЕФР-11-3 от 08.05.2012 г. на „Адко Мобил” ЕООД – гр. София, ведно с всички приложения към него, както и доказателства за датата и начина, по който жалбоподателят е бил уведомен за процесната Заповед № РД-694 от 27.02.2013 г., в 7-дневен срок от уведомяването.

УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, на основание чл. 171, ал. 4 от АПК, с оглед твърденията си в жалбата, да ангажира допълнителни доказателства, включително и извършването на съдебно-техническа експертиза, с въпроси формулирани в нарочна молба, с препис за другата страна, в 7-дневен срок от уведомяването.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.01.2014 година от 9,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: