ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер      929                        дата 29 май 2012 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 29 май 2012 год., 

в следния състав:

 

                                                                                 Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 1102  по описа за 2012  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба подадена от Б.С.Б. ***, чрез адвокат А.Т. против Решение № 83/26.04.2012г. на Общински съвет – Айтос, обективирано в Протокол № 7, т.6 от дневния ред на заседанието, проведено на 26.04.2012г. Жалбата съдържа подробни фактически и правни доводи за отмяна на оспореното решение.

По делото е постъпило и становище от председателя на Общинския съвет, видно от което счита жалбата за недопустима поради липса на индивидуален административен акт, годен за обжалване.

Съдът, след като прецени доказателствата, съдържащи се в изпратената административна преписка по приемане на оспореното решение, обсъди фактическите доводи на жалбоподателя и съобрази характера на оспореното от него решение на Общински съвет – Айтос, намира подадената жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради липса на обективиран в решението административен акт по смисъла на чл.21 от АПК.

С оспореното Решение № 83/26.04.2012г. на Общински съвет – Айтос е дадено съгласие за прекратяване на договор за концесия за предоставяне на право на ползване върху обект – публична общинска собственост, представляващ “градски парк”, сключен на 28.09.2001г. между община Айтос и ЕТ “Б. – Б.С.” и е упълномощен кметът на общината да предприеме всички необходими действия по своевременно прекратяване на концесионния договор и събиране на дължимите от едноличния търговец финансови задължения към община Айтос.

Така приетото решение не разкрива белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК. 

Актовете на общинския съвет подлежат на оспорване, но само по реда на чл. 45 от ЗМСМА и само от посочените от законодателя административни органи - областен управител или кмет на община. По реда на АПК решенията на общинските съвети се оспорват, ако имат характер на индивидуални, общи или нормативни административни актове. Протоколното решение на общинския съвет № 83/26.04.2012г., с което е дадено съгласие за прекратяване на концесионен договор и упълномощаването на кмета на общината да предприеме действията в тази насока, не е сред посочените видове административни актове. В случая решението на общинския съвет не създава права и задължения на едноличния търговец, с него непосредствено не се засягат негови права, законни интереси или свободи и затова решението няма характер на индивидуален административен акт. Всички изложени от жалбоподателя фактически доводи биха били относими в спор по производството по прекратяване на концесионния договор.

С оглед изложените мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Б.С.Б.,***, чрез адвокат А.Т. против Решение № 83/26.04.2012г. на Общински съвет – Айтос, обективирано в Протокол № 7, т.6 от дневния ред на заседанието, проведено на 26.04.2012г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1102/2012г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                СЪДИЯ: