РЕШЕНИЕ

 

                  1267                             дата    26 юни 2018г.                          град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVI-ти състав,

в публично заседание на 07 юни 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                         2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.С.

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 1101 по описа за 2018г. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Дирекция ”Инспекция по труда” –Бургас против Решение № 48/12.03.2018г. постановено по НАХД № 1057/2017г. по описа на Районен съд – Царево, с което е отменено наказателно постановление № 02-001271/20.11.2017г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Бургас, с което, за нарушение на чл.302, ал.2 от КТ и на основание чл.416, ал.5 вр. чл.414, ал.1 от с.к., на „АС ХОТЕЛИ” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на  3 000лв.

Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано, като касаторът не споделя мотивите на районния съд обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като счита, че при съставяне на АУАН не са допуснати съществени процесуални нарушения, като посочва, че същият е връчен на надлежно упълномощено лице. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация също не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок.

Разгледана по същество е  основателна.

Ответникът по касация „АС ХОТЕЛИ” ЕООД е санкциониран за това, че в качеството на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ, на 04.09.2017г., е допуснал до работа непълнолетното лице Р.А.А., установено да полага труд на длъжност „миячка“ в търговски обект - ресторанта към хотел „Мерлин“, находящ се в с.Лозенец, общ.Царево, ул. „Младост“ № 23, без необходимото разрешение от Дирекция ”Инспекция по труда” –Бургас. За да постанови решението си районният съд е приел, че НП е издадено при допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени процесуални нарушения, а именно невръчване на АУАН на нарушителя, което се явява съществен недостатък на административнонаказателното производство и води до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. С оглед на това, районният съд отменил процесното наказателно постановление.

Решението е неправилно, като решаващите мотиви на съда за допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в ненадлежно връчване на съставения АУАН на нарушителя, не се споделят от настоящия съдебен състав.

Разпоредбата на чл.416, ал.3 от КТ предвижда, че актът за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване, на таблото за обявления и в интернет страницата на съответния орган по чл.399, 400 и 401. В конкретния случай по делото е налично изрично пълномощно на л.20, видно от което управителят на дружеството е упълномощил изрично лицето А.А.И.да представлява търговеца пред Инспекцията по труда, в т.ч. и да получава актове за нарушения и издадени наказателни постановления.  АУАН е бил съставен на 14.09.2017г. в присъствието на това надлежно упълномощено лице и на същата дата то му е връчен, с оглед на което не е налице счетеното от съда нарушение при връчване на акта. На коя точно дата е бил поканен управителя на дружеството за съставяне на акта няма никакво правно значение за неговата редовност, ако той е съставен на друга дата и е надлежно връчен, поради което не се възприемат и тези мотиви на въззивния съд.

Отменяйки наказателното постановление на основание горните счетени от съда нарушения за съществени, съдът не е изложил мотиви по същество, което налага делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 48/12.03.2018г. постановено по НАХД № 1057/2017г. по описа на Районен съд – Царево и вместо него постановява:

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: