ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.02.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и втори февруари                  две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1101 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Д.Г.Г., уведомен от преди, не се явява, представлява се от адвокат С., с пълномощно по л.48 на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – началник на РДНСК – Югоизточен район Бургас, уведомен от преди, не се явява, представлява се от юрисконсулт К., с пълномощно по делото л.65 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - П.Г.Г., уведомен от преди, не се явява и  не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - С.А.Х., уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - А.Г.Х., уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

Явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.М., редовно уведомен.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по допуснатата експертиза на вещото лице, което  е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице и не възразяваме да се изслуша днес.

 

ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице, като снема самоличността му, както следва:

 

М.П.М. –  години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Нямам уточняващи въпроси. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да обясните как определихте  7,12м от кота корниз и кота среден прилежащ терен?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.:  От кота корниз се вади средната теренна кота,  в случая кота корниз 7,66м махаме кота терен 1,08м, като в самата констативна част съм показал как се получава.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.:  Защо кота корниз е определена спрямо само една фасада?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Кота корниз е определена спрямо южната фасада, тъй като там теренът е най - стръмен, и понеже няма строителни книжа и няма как да се определи, затова съм измерил на място. Сравнил съм я със съседната сграда, за която няма никакви сведения. Кота нула съм я заснел.   Тази кота цокъл е 1,90м, отдолу е кота терен 0, след това има подпорна стена, която е на метър. Кота цокъл от 1,90м  под кота нула и се намира на повърхността на срещането на двете улици.  Теренът е нула. Деневилацията между кота нула и кота терен е 1,90м в най- ниската част. В най- високата разликата е 0,82м. От 1,90м. вадим 1,08м и става 0,82м.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Защо не участва 0,82м. към 1,08м при определяне на средно прилежащ терен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Средно прилежащ терен се определя от най- ниската и най-високата точка на  прилежащия терен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Средата на тази фасада и края на тази фасада към другата улица една и съща ли е котата на терена?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Ако се измерят в четирите фасади, средните коти терен при съществуващия такъв, те ще дадат различни резултати за средна кота терен, затова се избира най-характерния терен, т.е. най-стръмния. Ако искам да измеря в източната част, не мога да го направя, защото там е калкан. Физическа възможност няма да се измери, затова съм избрал както е по инструкция най- характерния терен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Кота корниз за всяка фасада не е ли отделна различна величина?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Различна е, но ако се измери в случая източната фасада тя ще даде резултат под 7 м.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Съобразено ли е заключението Ви, с Общия устройствен план приет преди 2 месеца от Община Созопол?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не съм имал такава задача, да сравнявам с Общия устройствен план  приет преди 2 месеца, но това няма да промени резултата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Оспорвам заключението като  на първа място считам, че е ирелевантно, тъй като същото касае съобразяване на изпълненото строителство със специфични правила и норми, които с влизане в сила на ОУП не важат. На следващо място, ако не приемете това възражение, то същото е  неотносимо и го оспорвам като такова. Абсолютно неправилно и некоректно е определена кота корниз само по една фаза, като това би трябвало да се направи за всяка една фасада по отделно.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Понеже покривът е плосък, абсолютна като корниз ще бъде във всички точки една и съща, а ще има разлика само за средна кота терен и средна кота корниз, т.е височина от околния терен. Имам предвид, че по хоризонталната равнина абсолютната кота при всички случаи ще бъде една и съща.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Възражението ми е, че не кота корниз е важна, а височината, което е определящото и значителното в един ПУП.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Няма как да измеря физически прилежащия терен, разликата прилежащ терен и кота корниз във всички фасади, защото има извършено строителство на калкан. На другата сграда няма как да измеря кота терен и  затова съм избрал най - характерната фасада, защото ще бъде алогично, ако дам само две фасади, а така давам на най-характерната част.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице на която определя възнаграждение в размер на  250 лева, платими от внесения депозит/л.149 от делото/.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

  ЮРИСКОНСУЛТ К.: Представям и моля да приемете писмо от Община Созопол, касаещо протокол 9 на експертен съвет при община Созопол, за разглеждане на искане за изследване на възможностите на узаконяване на строеж предмет на обжалваната заповед.

 

АДВОКАТ С.: Не възразявам да се приеме представения протокол от юрисконсулт К., но  искам да изразя становище по него. В това становище на експертния съвет се коментира обстоятелството, че няма да се проведе процедура по изменение на ПУП на основание чл.134 от ЗУТ, доколкото има изпълнен незаконен строеж, т.е ние не оспорваме дали е законен или незаконен строежа, а позицията на неговата опция по търпимост. По този протокол се касае за изменение на ПУП, а предмет на разглеждане в настоящия случай е заповед на ответника за премахване на незаконен строеж по чл.225 от ЗУТ. На следващо място,  почитаемият съд ще съобрази, че в това становище на Експертния съвет  предлага да се издаде заповед за премахване по реда на чл.222 от ЗУТ, и колегата не считам, че ще възрази, доколкото сградата е опасна за обитаване, като и за околните постройки, като основанието е  чл.196 от ЗУТ, което е различно от настоящото. Не възразявам да се приеме протоколът представен днес, като ще коментираме по същество. Това писмо не е част по административната преписка по обжалваната заповед. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представените по делото писмени доказателства, както и днес представения от юрисконсулт К., протокол на експертен съвет от 29.05.2007година при Община Созопол.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите жалбата, с която почитаемия съд е сезиран. Ще представя подробна писмена защита в указан от Вас срок, който моля да е 14-дневен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да оставите жалбата без уважение като недоказана и неоснователна. На първо място безспорно строежът е установен като извършен и изпълнен през 2007г., като датата и годината на установяването му не следва и не могат да бъдат доказани с устни доказателства, каквито бяха ангажирани в съдебното дирене в настоящия съдебен процес. В преписката се съдържат и други доказателства свидетелстващи за годината на извършване на незаконния строеж. На първо място това е едно от основанията за приложимостта на търпимост на незаконните строежи, а именно годината на построяване, което считам, че не отговаря на условията на §16 на ПР на ЗУТ, нито на §127 от същите. На следващо място, безспорно с писмени доказателства е установено, че изпълненият строеж не отговаря на ПУП, както и на условията за съгласуване на сгради в среда на археологически паметници на културата, в какъвто попада  процесната сграда, а именно „Стария Созопол“, няма становище на НИПК, а още по- малко съгласуване на такъв проект, с който строежът да докаже възможност от неговото търпение като допустим. В тази връзка заповедта на началника на РДНСК-Югоизточен район е правилна и законосъобразна, и моля да я оставите в сила.  Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ С.: По делото сме представили писмено доказателство с нарочна молба, а именно скица №747 от 25.08.2000 година, в която графично е изобразена жилищната сграда на процесния имот като двуетажна, т.е налице са писмени и гласни доказателства.

           Представям списък за разноските и моля да ни бъдат присъдени.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: