ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 13.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тринадесети юли през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно дело номер 1101 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:30 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Д.Г.Г., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат С., с пълномощно по л.48 на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – началник на РДНСК –Югоизточен район Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Г.Г., редовно призован, явява се лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.А.Х., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Г.Х., редовно призован при условията на чл.44, ал.1 от ГПК - отказ да приеме съобщението, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: Да не се дава ход на делото, защото адвоката ми адв. К. има ангажимент и не може да се яви. Не съм се запознал добре с делото, но знам, че казват, че построеното било незаконно. Не съм упълномощавал адв. К. да ме представлява по това дело.

 

Съдът приема, че П.Г. е редовно призован за днешното съдебно заседание, като призовката му е връчена лично на 01.07. 2016г. и към настоящия момент са изтекли повече от 7 дни, респ. лицето е имало възможност да упълномощи представител, който да го представлява. Съдът, счита че по отношение на заинтересованата страна П.Г.Г. не са налице предпоставките за отлагане на делото, тъй като страната се явява лично. Фактът, че по други съдебни производства лицето е упълномощило представител да го представлява, а по настоящото не е, не е основание да се приеме, че са налице предпоставките да не се дава ход в днешното съдебно заседание. В случая съдът приема, че не са налице кумулативните условия по чл.139, ал. 1 от АПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

   Производството е образувано по жалба на Д.Г.Г. против заповед №ДК-02-БС-8/07.08.2007г. на началника на РДНСК- Югоизточен район, гр.Бургас, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „надстройка на съществуваща жилищна сграда”, находящ се в УПИ ХІІІ-340, кв.32 по плана на гр.Созопол.

 

С Определение №1027/14.06.2016година, съдът е допуснал като доказателства по делото представените с административната преписка писмени документи и е указал  доказателствената тежест на страните.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата с която оспорваме заповедта на началника на РДНСК- Бургас. Запознати сме с определение №1027/14.06.2016г. и нямаме възражение по доклада обективиран в него и разпределената доказателствена тежест. В изпълнение на това определение с нарочна молба представяме доказателства по опис, които моля да бъдат приети. С тази молба сме обективирали и искане за допускане до разпит в следващото съдебно заседание на един свидетел, с показанията на който ще установим времето на изграждане на постройката в сегашния и вид, както и ангажирането на съдебно-техническа експертиза, посредством с която ще се установяват съществени обстоятелства, а именно времето на изграждане на обекта и налице ли са строителни книжа, както и евентуално да се изследва търпимостта на постройката. Молбата и доказателствата представям на съда с препис за ответника. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Запознати сме с докладваното днес определение и нямаме възражение по разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото писмени документи с административната преписка като доказателства, която е в цялост. Запозната съм с доказателствените искания на колегата, нямам възражения по тях.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: Казват, че постройката е незаконна, но не е така. Нямам друг адрес на който да ми бъдат изпращани съобщенията освен този в Затвора Бургас. Да се приемат доказателствата. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         

ПРИЕМА допуснатите с определение №1027/14.06.2016г. писмени документи, както и днес представените от адвокат С. документи, като доказателства по делото.

 

ДОПУСКА на жалбоподателя при довеждане в следващото съдебно заседание един свидетел за установяване на обстоятелствата конкретизирани в днешното съдебно заседание.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите зададени в днес представената молба от адвокат С..

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи по делото съответният платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по допуснатата експертиза З. Ч. А.,

 

Съдът УВЕДОМЯВА заинтересованата страна Г., че е негово задължение да уведоми съда за новия си адрес в случай, че бъде освободен от мястото, където изтърпява лишаване от свобода. УКАЗВА на заинтересованата страна П.Г., че при неуведомяване на съда за новия си адрес, всички призовки и съобщения ще бъдат прилагани към делото и ще се считат за редовно връчени.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: Моля при условията на евентуалност, ако не мога да бъда намерен в Затвора, да бъда призоваван на адрес. Няма да соча доказателства.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 05.10.2016г. от 13,15часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:49часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: