ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 07.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на седми декември                                  две хиляди и шестнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1101 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Д.Г.Г., уведомен от преди, не се явява, представлява се от адвокат С., с пълномощно по л.48 на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – началник на РДНСК – Югоизточен район Бургас, уведомен от преди, не се явява, представлява се от юрисконсулт К., с пълномощно по делото л.65 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - П.Г.Г., уведомен от преди, не се явява и  не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - С.А.Х., уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - А.Г.Х., уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът предвид изразеното становище от страните, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са съгласно указания на съда с писмо вх.№10127/03.11.2016 г. от Община Созопол документи за специфични правила и норми за застрояване на м.”Провлака”, между стар и нов град Созопол, а именно писмо изх.№08-С-143/17.11.2006 г. на МРРБ до Община Созопол,  Заповед №РД 02-14-936/16.11.2006 г. на МРРБ,  Специфични правила и нормативи към плана за регулация и застрояване на м.”Провлака” между стар и нов град Созопол одобрени със Заповед №РД 02-14-936/16.11.2006 г. на МРРБ, Правила  и нормативи за прилагане на общия устройствен план и специфични правила и нормативи към общия устройствен план на Община Созопол, от юли 2016 г. с Приложение 1.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№10789/23.11.2016 г. от адвокат С., пълномощник на жалбоподателката, с искане да бъде допусната допълнителна съдебно-техническа експертиза, като се формулира и задача.

 

АДВОКАТ С.: Да се приемат докладваните днес доказателства, като становище по тях съм изразил в молбата, приложена по делото. Поддържаме искането за допускане на допълнителна експертиза с въпроси формулирани в молбата ни депозирана по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се приемат докладваните днес доказателства. По направеното искане за  експертиза, не възразявам да бъде допусната такава. Представям и моля да приемете като доказателства по делото - доказателство за връчването на писмото от жалбоподателя както и заповедта за назначаване на началника към момента на подписване на заповедта и заповедта за прекратяване на служебното правоотношение.

 

АДВОКАТ С.: Не възразявам да се приемат представените в днешното съдебно заседание от ответника доказателства.

 

            Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИЕМА представените с  писмо вх.№10127/03.11.2016 г. от Община Созопол документи за специфични правила и норми за застрояване на м.”Провлака”, между стар и нов град Созопол, а именно писмо изх.№08-С-143/17.11.2006 г. на МРРБ до Община Созопол,  Заповед №РД 02-14-936/16.11.2006 г. на МРРБ,  Специфични правила и нормативи към плана за регулация и застрояване на м.”Провлака” между стар и нов град Созопол одобрени със Заповед №РД 02-14-936/16.11.2006 г. на МРРБ, Правила  и нормативи за прилагане на общия устройствен план и специфични правила и нормативи към общия устройствен план на Община Созопол, от юли 2016 г. с Приложение 1, както и днес представените от юрисконсулт К. - писмо  с изх. № ОС – 1356/26.04.2016г. с приложено към него известие за доставяне, заповед №РД-1500-41 от 27.01.2010година, и заповед № РД-1500-45 от 30.01.2006г. като доказателства по делото.

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в депозираната молба вх.№10789/23.11.2016 г., л.138 от делото.

 

ОПРЕДЕЛЯ  депозит за допуснатата експертиза в размер на 250лв., вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата допълнителна експертиза З.А., която да се  уведоми  след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

УКАЗВА на вещото лице, че съгласно разпоредбата на чл.199 от ГПК следва да представи заключението най-малко една седмица преди съдебното заседание.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 08.02.2017година от 13.15часа, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:07 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: