ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и пети септември                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1101 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ПАЯКЪТ” ЕООД, нередовно призован, се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

АДВОКАТ К.: Не възразявам да се гледа делото, тъй като доверителят ми е успял да организира защитата си, въпреки нередовното призоваване.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Почитаеми административен съдия, поддържам жалбата и наведените с нея основания.

По доказателствата Ви моля да приемете като доказателство по делото преписката, приложена от административния орган.

Имам доказателствено искане, което е под условие. Относно твърдяното обстоятелство, че офертният плик не е прозрачен, Ви моля за назначаване на техническа експертиза, установяваща степента на прозрачност на този плик  като цяло и сравнена с прозрачността на другите предлагани пликове в процедурата. За изготвяне на експертизата, моля да задължите ответника да представи всички документи, представени от участниците в процесния конкурс.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Намира за основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на техническа експертиза, която да отговори на поставения въпрос, тъй като отговорът на този въпрос е относим  към предмета на доказване по настоящото производство, респ. към преценката за законосъобразност на оспорения акт. Затова ответникът следва да бъде задължен да представи и всички документи, подадени от участниците в конкурса.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от получаване на съобщението да представи по делото всички документи, подадени от участниците в открития конкурс, включително пликовете, в които участниците са депозирали офертните предложения и останалите изискуеми документи.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставения от адвокат К. въпрос.

С оглед спецификата на предмета на експертизата, да се изпрати писмо до Началника на Криминалистичната лаборатория на ОД на МВР Бургас, който да посочи в 14-дневен срок от получаване на съобщението лице, притежаващо съответна компетентност да изготви експертизата.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 350 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.01.2014 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: